PROFIL PEKEBUN KECIL

Mengikut Daftar Banci Pekebun Getah, RISDA Negeri Perak telah mendaftar seramai 58,353 orang pekebun getah dengan keluasan 147,144.5 hektar.  Taburan kawasan getah dan bilangan pekebun getah mengikut Daerah adalah seperti dalam jadual 1.  Taburan pekebun getah mengikut kategori bangsa adalah seperti dalam jadual 2.

Orang Melayu merupakan Kaum terbesar memiliki 63.3% yang berdaftar dangan RISDA Negeri Perak.  Dari segi purata luas kawasan yang dimiliki, kaum Cina mengatasi Orang Melayu dengan keluasan 2.82 hektar tiap pemilik berbanding 1.85 hektar bagi Orang Melayu.  Purata pemilikan bagi kesemua kaum adalah 2.14 hektar bagi setiap pemilik.  Taburan kawasan getah yang dimilik adalah dalam Jadual 3.

JADUAL 1: Profil Banci Pekebun Getah Negeri Perak
  Bil   Bil      
Daerah Pekebun Peratus Lot Peratus Keluasan Peratus
  Kecil          
Manjong        8,657        14.80       12,120       14.50    21,101.50       14.40
Larut Matang        4,757          8.20        7,030        8.40    14,000.00        9.50
Selama        3,921          6.70        5,124        6.20      8,944.50        6.10
Kerian        1,633          2.80        2,296        2.80      4,684.50        3.20
Batang Padang        7,493        12.80        9,570       11.50    17,666.00       12.00
Hilir Perak        1,622          2.80        2,389        2.90      4,401.50        3.00
Kuala Kangsar        9,686        16.60       13,938       16.70    21,853.00       14.90
Kinta        3,706          6.40        5,359        6.40    11,377.00        7.70
Hulu Perak       10,453        17.90       16,076       19.30    30,441.50       20.70
Perak Tengah        6,416        11.00        9,341       11.20    12,464.50        8.50
Tiada Respon               9             -               56        0.10        110.00        0.10
JUMLAH       58,353       100.00       83,299     100.00  147,044.00     100.10
JADUAL:2
Taburan Pekebun Kecil
Mengikut Kaum
Kaum Bil Peratus
  Pemilik  
O Asli        1,719          2.90
Melayu       36,947        63.30
Cina       17,995        30.80
India        1,208          2.10
Lain-Lain           484          0.90
JUMLAH       58,353       100.00
JADUAL:3
Taburan Pekebun Kecil
Mengikut Saiz Tanah
  Bil  
Luas Pekebun Peratus
  Getah  
<2       39,230        67.23
2 -4       13,678        23.44
4 -6        2,392          4.10
>6        3,053          5.23
JUMLAH       58,353       100.00