| Amanat 2005 | Perutusan Pengarah | Perancangan Strategik | Koleksi Taklimat | Album |

BUNGA DAUN GETAH

Laman Utama
Profil
Program/Aktiviti
Carta Organisasi
Senarai Staf
Perkhidmatan
Ibu Pejabat
   
 

 

AMANAT PENGURUSAN RISDA 2005

DISAMPAIKAN OLEH
Y. BHG. DATO’ HJ. ABD. RAHMAN BIN HJ. ALI
KETUA PENGARAH RISDA
Di Auditorium Sultan Ahmad Shah
Ibu Pejabat RISDA
Tarikh :  6 Januari 2005

TEMA  :  MEMPERKASAKAN MASYARAKAT PEKEBUN KECIL 

   

MUKADIMAH

1.         Alhamdulillah saya memanjat rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinNya jua kita dapat sekali lagi berkumpul di Auditorium ini bagi membicarakan Amanat Pengurusan RISDA 2005. Tahun 2005 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rancangan Malaysia Ke-8 dan RISDA akan meneruskan pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang, dan dalam masa yang sama menyediakan perancangan bagi Rancangan Malaysia Ke-9 yang meliputi tempoh 2006 - 2010.  Amanat ini hendaklah dijadikan asas dan panduan bagi melaksanakan gerak kerja pembangunan pekebun kecil dalam tahun 2005.

2.         Sebelum saya membentangkan perkara-perkara yang akan dilaksanakan pada tahun 2005, saya ingin mengimbas kembali dasar-dasar dan keputusan Kerajaan di dalam tahun 2004 yang mempunyai implikasi besar ke atas kewujudan RISDA dan peranannya di dalam “perubahan yang menyeluruh” di era kepemimpinan Y.A.B. Dato’ Seri Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia.

DASAR-DASAR KERAJAAN YANG MEMBAWA KEPADA PERUBAHAN YANG MENYELURUH

 

3.         Dalam melaksanakan perubahan yang dimaksudkan, beberapa  pendekatan telah diambil oleh Kerajaan, baik yang bersifat pemikiran mahu pun pergerakan.  Sebagaimana yang kita maklum, “pendekatan” sentiasa memainkan peranan penting dalam mencorakkan sesuatu arah tuju di dalam melaksanakan “perubahan”.   Dalam hal ini, konsep Islam Hadhari telah menjadi teras kepada pendekatan Kerajaan dalam mencapai tahap kemajuan, baik dari segi pemikiran, keilmuan, kemasyarakatan, pembangunan dan seterusnya.

4.         Dalam konteks menjamin kesinambungan kejayaan khususnya di luar  bandar, maka Kerajaan meneruskan Falsafah dan Strategi Baru Pembangunan Luar Bandar atau Transformasi Kedua Pembangunan Luar Bandar yang berteraskan pembangunan manusia ke arah kecemerlangan melalui konsep Gerakan Daya Wawasan.  Dari dimensi ini, falsafah pembangunan luar bandar akan memberi fokus kepada pembangunan manusia dan instrumen pembangunan manusia adalah pendidikan seumur hidup.

5.         Sebagai persediaan ke arah ini, Kerajaan telah merangka Bajet Tahun 2005 yang akan menjadi asas untuk penyediaan Rancangan Malaysia Ke-9.  Agenda pembangunan negara diteruskan dengan dasar meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan Kerajaan, kecekapan sistem penyampaian dan daya saing; mempercepatkan peralihan ke arah ekonomi berasaskan nilai tambah yang tinggi; membangunkan sumber manusia sebagai pemangkin pertumbuhan; dan memastikan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualiti hidup.

6.         RISDA tidak terkecuali di dalam dasar ini, terutama sekali di dalam transformasi sektor pertanian ke arah lebih dinamik.  Malaysia telah terbukti sebagai pengeluar utama dunia yang efisien bagi komoditi pertanian seperti getah dan sawit.  Namun, negara masih belum menerokai sepenuhnya potensi pengeluaran produk makanan.  Bajet 2005 akan memberi tumpuan untuk mencorak semula sektor pertanian sebagai jentera ketiga pertumbuhan selepas sektor pembuatan dan perkhidmatan.  Dasar ini bertujuan menambah pendapatan di samping mengurangkan pergantungan kepada import, terutamanya barangan makanan.  Di samping itu, Kerajaan menggalakkan aktiviti pertanian secara komersial.

 

7.         Semua strategi Kerajaan yang terkandung di dalam Bajet 2005, secara langsung atau tidak langsung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualiti kehidupan, sebagai asas Wawasan Kerajaan.  Kerajaan akan mengambil langkah-langkah khusus, antara lain seperti menghapus kemiskinan tegar dan mempercepatkan pembangunan luar bandar.  Ini akan dilaksanakan selari dengan pembangunan sumber manusia sebagai pemangkin pertumbuhan, yakni, membangun masyarakat berpengetahuan.

8.         Selain daripada itu, sumbangan industri getah kepada ekonomi negara adalah besar dari segi nilai eksport iaitu RM15.3 bilion, terdiri daripada getah mentah, barangan produk berasas getah dan kayu getah.  Industri getah negara bergantung kepada sektor pekebun kecil di mana 909,280 mt. atau 92.2 peratus daripada 985,640 mt. pengeluaran getah asli negara dihasilkan oleh pekebun kecil.  Dengan peningkatan harga getah, pendapatan pekebun kecil telah meningkat.  Sepanjang tahun 2004, purata harga bulanan SMR 20 berada dalam lingkungan RM4.20 - RM4.80 sekilogram berbanding purata harga RM2.86 sekilogram pada tahun 2002.  Antara faktor yang mempengaruhi harga getah adalah disebabkan peningkatan permintaan getah daripada negara Cina dan kerana kenaikan harga minyak.

9.          Syukur Alhamdulillah, apa yang disarankan oleh pihak Kerajaan adalah selari dengan pendekatan yang RISDA amalkan semula iaitu pendekatan “Man Behind The Tree – Revisited’  dan Model Pembangunan Strategik RISDA (MBSR).

IMBASAN PERISTIWA 2004

10.       Sebelum saya membentangkan perkara-perkara yang akan dilaksanakan pada tahun 2005, saya ingin menyorot kembali  beberapa  peristiwa penting yang berlaku sepanjang tahun 2004 :-

Perubahan Pengurusan KKLW

11.       Sempena dengan pengumuman kabinet baru oleh Y.A.B. Perdana Menteri, nama Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) telah ditukar kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) dan  Y.B. Dato’ Sri Abdul Aziz bin Shamsuddin dilantik sebagai  Menteri KKLW pada  30 Mac 2004.  Y.B. Dato’ Dr. Awang Adek bin Hussin dilantik sebagai Timbalan Menteri I dan Y.B. Dato’ Dr. Tiki Lafe sebagai Timbalan Menteri II pada 27 Mac 2004.  KKLW juga mendapat Ketua Setiausaha baru apabila Y. Bhg. Dato’ Dr. Mohd. Tap bin Salleh dilantik sebagai Ketua Setiausaha pada 1 Julai 2004.

Perubahan Pengurusan RISDA

12.       Y.B. Dato’ Hj. Abdul Raman bin Suliman, Pengerusi RISDA telah dilantik sebagai Senator pada 26 Ogos 2004.  Y.Bhg. Dato’ Hj. Abd. Rahman bin. Hj. Ali, telah dilantik sebagai Ketua Pengarah RISDA berkuatkuasa 6 Ogos 2004.  Tuan Haji Mahdun bin Majid dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah (Pentadbiran dan Korporat) pada 28 Mei 2004 dan Tuan Haji Zulkifli Mohd Nazim dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) pada 1 September 2004.

Kajian Semula MBSR

13.       Bahagian Perancangan Strategik (BPS) telah menganjurkan Bengkel Kajian Pelaksanaan Perancangan Strategik Pembangunan Pekebun Kecil 2001 - 2010.  Tujuan bengkel ini diadakan ialah untuk melihat semula keberkesanan pendekatan MBSR sebagai wahana pembangunan pekebun kecil dalam usaha mencapai misi dan objektif RISDA.  Dalam masa yang sama, usaha-usaha penambahbaikan telah dibincang untuk mengurangkan jurang, jika ada, dalam melaksanakan MBSR seperti mana yang dirancang.

Keputusan Mesyuarat JKMPPK

14.       Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Mengenai Cara-Cara Bagi Meningkatkan Pendapatan Pekebun Kecil Komoditi Industri (JKMPPK) Bil. 1/2004 pada 1 Julai 2004 telah membincangkan mengenai “Dasar Pembiayaan, Kutipan dan Pulangan Ses Tanam Semula Getah” dan “Pindaan Akta RISDA Dalam Konteks Perubahan Skop, Peranan Dan Tanggungjawab RISDA”. Mesyuarat telah bersetuju pada dasarnya dengan cadangan “Pindaan Akta RISDA”  yang akan diberi penelitian semula apa-apa perkara yang perlu diselaraskan.   Mesyuarat memutuskan kertas “Dasar Pembiayaan, Kutipan dan Pulangan Ses Tanam Semula Getah” diolah semula supaya ia lebih menepati kepada keperluan negara dan kumpulan sasar.

Prestasi Program/Projek Pembangunan Dan Wang Amanah RMKe-8 (Trend Analysis)     

15.       Jumlah peruntukan program pembangunan bagi tahun 2004 ialah  RM233.63 juta merangkumi sumber Bantuan Langsung Kerajaan dan sumber Wang Ses. Sejumlah RM151.51 juta (64.9 peratus) telah dibelanjakan setakat November 2004.  Jika dibandingkan dengan tahun 2003, jumlah peruntukan ialah sebanyak RM216.41 juta dan daripada jumlah tersebut, sejumlah RM142.21 juta telah dibelanjakan hingga akhir tahun. RISDA juga telah menerima peruntukan Wang Amanah KKLW sebanyak RM230.77 juta dalam tempoh 1999 - 2004. Sebanyak RM193.40 juta daripada peruntukan tersebut telah dibelanjakan untuk melaksanakan program pembangunan sehingga tahun 2004.

Prestasi Syarikat Milikan/Anak Syarikat

16.       Sepanjang tahun 2004, Anak Syarikat menunjukkan peningkatan dari segi prestasinya.  Secara keseluruhan, keuntungan sebelum cukai Kumpulan Syarikat RISDA meningkat kepada RM23.25 juta berbanding RM20.72 juta pada tahun sebelumnya.  Penyumbang utama peningkatan Keuntungan Sebelum Cukai Kumpulan Syarikat RISDA adalah RSPSB iaitu sebanyak RM10.6 juta dan PRB sebanyak RM4.34 juta     

Penganugerahan Sijil Ketua Audit Negara 

17.       Pada 8 September 2004, RISDA telah dianugerahkan Sijil Bersih Tanpa Teguran daripada Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Tahun Berakhir 31 Disember 2003.  Ini bermakna RISDA telah berjaya mendapat sijil bersih dalam bidang pengurusan kewangan selama 8 tahun berturut-turut.

Cadangan Penyusunan Semula Struktur Organisasi

18.       Penambahbaikan cadangan Penstrukturan Semula RISDA  sedang disediakan untuk dikemukakan kepada KKLW dan JPA. Antara lain ialah cadangan mewujudkan 3 Bahagian baru; peningkatan taraf Unit Pembangunan Korporat kepada Bahagian Pembangunan Korporat; pewujudan semula beberapa Pejabat RISDA Daerah/Jajahan di Negeri; dan permohonan beberapa jawatan baru dan gred kenaikan pangkat bagi pelbagai gred jawatan.

Perasmian Pusat Latihan RISDA (RISTEC)

19.       Majlis Perasmian Pusat Latihan RISDA telah disempurnakan oleh Y.B. Menteri KKLW, Dato’ Sri Abdul Aziz bin Shamsuddin pada 21 September 2004 di RISTEC, Port Dickson. Majlis tersebut turut dihadiri oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Y.A.B. Dato’ Seri Utama Hj. Mohamad Hj. Hassan, Pengerusi RISDA Y.B. Senator Dato’ Hj. Abdul Raman Suliman, Ketua Pengarah Y.Bhg. Dato’ Hj. Abd. Rahman Hj. Ali, Pegawai-Pegawai Kerajaan, Pegawai-Pegawai Kanan RISDA dan lebih 600 orang pekebun kecil.

Majlis Konvokesyen Kolej RISDA Kali Ke-3

20.       Kolej RISDA telah mengadakan Majlis Konvokesyen Kali Ke-3 pada 7 Disember 2004 bertempat di Auditorium Sultan Ahmad Shah, Ibu Pejabat.  Dalam majlis tersebut seramai 756 orang graduan telah dianugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma dalam pelbagai bidang kursus. 

Penyediaan RMKe-9 (Penubuhan Kumpulan Kerja Teknikal) 

21.       Cadangan RMKe-9 (2006 - 2010) RISDA telah disediakan dan dihantar ke KKLW pada 17 Disember 2004.  Disamping itu, RISDA juga terlibat dengan Kumpulan Kerja Teknikal (TWG) RMKe-9 yang ditubuhkan oleh Kerajaan untuk menyediakan/meneliti kertas isu dan cadangan RMKe-9 dan menyediakan kertas laporan kemajuan program/projek utama RMKe-8 (2001-2005) yang dilaksanakan oleh Kementerian, Jabatan dan Agensi Badan Berkanun serta cadangan program/projek teras bagi RMKe-9 (2006 - 2010).

Hubungan RISDA - PKPKM

22.       Tahun 2004 juga melihat satu jalinan perhubungan yang harmonis di antara RISDA dan PKPKM, di mana telah dipersetujui diadakan sesi mesyuarat Interaktif RISDA-PKPKM di peringkat pusat, negeri dan daerah bagi mewujudkan persefahaman dan kerjasama yang baik di antara kedua pihak.  Ini juga merupakan titik permulaan perubahan pendekatan pembangunan pekebun kecil   dari bawah ke atas, di mana pandangan kumpulan sasar diberi prioriti di dalam menggubal program/projek pembangunan pekebun kecil. 

FOKUS 2005

A.        TERAS PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL

23.       Bagi tahun 2005, teras pembangunan pekebun kecil akan tertumpu kepada pendekatan ‘participatory’ dan keseimbangan pendekatan bawah ke atas dan atas ke bawah, yang melibatkan kumpulan sasar dalam perancangan dan keputusan.  Dalam hal ini, hasrat kumpulan sasar iaitu pekebun kecil dan hasrat kerajaan adalah sama dan akan tercapai.

24.       Selaras dengan matlamat Kerajaan untuk membina keupayaan membangun masyarakat berpengetahuan, pendidikan berterusan dan pendidikan sepanjang hayat  sama ada formal atau non-formal, akan dijadikan teras kepada perancangan program/projek pembangunan pekebun kecil, terutama program/projek peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

25.       Dalam usaha RISDA membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera, konsep pengupayaan (empowerment) akan dijadikan teras.  Antara lain, pendekatan ini akan memartabatkan kumpulan sasar daripada golongan yang sentiasa mengharapkan bantuan Kerajaan, kepada golongan yang mempunyai kuasa (control) melalui penglibatan aktif, akses kepada kemudahan dan pendidikan.  Akhirnya proses pengupayaan ini akan membentuk semangat berdikari dan mengikis mentaliti subsidi; menarik penglibatan aktif pekebun kecil; memberi harapan di atas keupayaan membentuk generasi kedua yang cemerlang; dan mempertingkatkan kemahiran di kalangan pekebun kecil.  RISDA akan lebih berfungsi sebagai pendorong dan “motivator”.  Seperti mana yang telah saya nyatakan sebelum ini, RISDA akan melaksanakan semula pendekatan Man Behind The Tree (Revisited).

B.        PEMBANGUNAN STAF DAN ORGANISASI

26.       Pengurusan RISDA akan terus memberi fokus kepada pembangunan staf serta organisasi RISDA supaya produktiviti dan kecekapan kerja dapat dipertingkatkan ke tahap maksimum.  Pengurusan RISDA percaya tanpa pembangunan manusia yang terancang, cekap dan berkesan, maka peruntukan bajet yang disediakan dan perancangan program/projek yang telah diatur tidak dapat dilaksanakan dengan efektif.  Oleh yang demikian, program-program meningkat pengetahuan, kemahiran, keupayaan berfikir, kepuasan bekerja serta suasana kerja yang selesa dan harmonis akan diadakan untuk menepati keperluan pembangunan sumber manusia. 

Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

27.       RISDA  telah diluluskan peruntukan sebanyak 4,970 jawatan di mana setakat 31 Oktober 2004, hanya 3,989 jawatan telah diisi.  Dengan  terlaksananya Skim SSM, gred-gred lapisan baru telah diwujudkan.    Pengurusan RISDA telah mengemukakan permohonan gred lapisan baru   kepada JPA  dan jawatan yang diluluskan sebanyak  88 daripada 313 jawatan  yang dipohon daripada pelbagai gred.  Peruntukan ini diberi secara “trade off” kepada gred jawatan yang sedia ada dan berkuat kuasa pada 1 Januari  2004.  Jawatan-jawatan  ini akan diisi  apabila calon-calon  yang berjaya  melepasi PTK  dan  syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Skim SSM.  Pada penghujung tahun 2004, RISDA  telah mengiklankan beberapa  kekosongan jawatan iaitu :-

i.       Penolong Pegawai Tadbir, Gred N27                             -     6 kekosongan
ii.      Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N17        -   75 kekosongan
iii.     Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan), Gred N17               -   10 kekosongan
iv.     Pembantu Pertanian, Gred  G17                                   -  105 kekosongan

28.       Sehubungan dengan itu, tawaran opsyen telah dikeluarkan kepada 640 orang staf RISDA yang dipinjamkan/ditempatkan ke Anak Syarikat untuk memilih bersara pilihan dan terus berkhidmat dengan Anak Syarikat atau balik kepada Perkhidmatan RISDA. Dengan terlaksananya urusan opsyen ini, pihak Pengurusan boleh  membuat pengambilan baru bagi jawatan yang dikosongkan.  Disamping itu, seramai  85 orang staf RISDA akan bersara wajib dalam tahun 2005 dan semua kekosongan ini akan diisi segera bagi memantapkan RISDA secara  keseluruhannya.

29.       Penambahbaikan cadangan Penstrukturan Semula RISDA sedang diusahakan untuk dikemukakan ke KKLW dan JPA.  Di antara cadangannya termasuklah :-

i.        Mencadangkan tiga (3) Bahagian baru iaitu Bahagian Perundangan & Urusetia Pihak Berkuasa, Bahagian Bekalan & Khidmat Kejuruteraan dan  Bahagian Teknologi Maklumat.

ii.         Mencadangkan peningkatan taraf Unit Pembangunan Korporat kepada Bahagian Pembangunan Korporat.

iii.        Mencadangkan  pewujudan semula beberapa Pejabat RISDA Daerah di  negeri yang sesuai  bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian.

iv.        Memohon  kepada Kerajaan beberapa jawatan baru dan gred kenaikan pangkat bagi pelbagai jawatan dengan mengambil kira tugas dan tanggungjawab tambahan yang dipikul oleh organisasi RISDA  masa kini selaras dengan pelaksanaan SSM.

30.       Selain dari itu, pematuhan kepada prosedur dan peraturan akan dikuatkuasakan.  Kes-kes disiplin akan diputuskan secepat mungkin, iaitu selaras dengan matlamat RISDA yang bukan sahaja memberi ganjaran dan insentif kepada anggotanya tetapi juga akan memastikan organisasi ini sentiasa bersih daripada unsur-unsur yang tidak diingini yang boleh menjejaskan imej organisasi.

31.       Bagi memastikan organisasi RISDA  dapat memberi perkhidmatan yang berkesan, program latihan untuk pegawai/staf akan disusun semula selaras dengan perubahan masa.  Program latihan khusus untuk pegawai-pegawai pelapis akan diperkenalkan dan akan dijalankan dalam tahun 2005.

32.       Bagi membantu pegawai/staf  menghadapi  peperiksaan PTK,  program  latihan khas akan dilaksanakan di peringkat PT.  Pegawai-pegawai yang sesuai  dan pakar dalam bidang masing-masing akan diminta membantu   melaksanakan  latihan-latihan tersebut.

33.       Bagi meningkatkan kecekapan, beberapa program kualiti  yang telah dijalankan  akan dikemaskinikan  pelaksanaannya.  Semua pegawai/staf akan dilibatkan  secara langsung dalam program ini, antaranya  ialah MS ISO dan Hari Kualiti.

34.       RISDA juga akan menumpukan  kepada  kebajikan  pegawai/stafnya.  Di antaranya ialah mewujudkan  peluang-peluang  untuk  melanjutkan pelajaran di dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh RISDA  dan  penempatan/pertukaran pegawai/staf akan dibuat  di mana yang boleh memberi keselesaan kepada mereka dan mengurangkan masalah kepada yang terlibat.  Bagi  merapatkan  hubungan  antara pihak Pengurusan RISDA  dan pegawai/staf, majlis  dialog, mesyuarat dan majlis bersama  jabatan akan diadakan  dengan lebih kerap dan ini  diharapkan  akan dapat  menyelesaikan  banyak masalah supaya tumpuan kepada kerja dapat dipertingkatkan.  RISDA juga akan memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti yang sesuai seperti aktiviti sukan dan kelab.  Segala  kemudahan/bantuan yang sepatutnya akan diberi dan semua pegawai/staf  digalakkan untuk turut serta secara aktif.

 

C.        BAJET PEMBANGUNAN 2005

35.       Kerajaan telah meluluskan peningkatan siling peruntukan kepada RISDA di bawah Kajian Separuh Penggal RMKe-8 dari RM507.24 juta kepada RM886.21 juta, termasuk siling bagi tahun 2005 sebanyak RM160.72 juta.  Sungguh pun begitu, dalam bajet 2005, RISDA hanya diberi peruntukan pembangunan sebanyak RM129.00 juta mengikut pecahan seperti berikut :-.

            Program                                                                                    Peruntukan(RM)

i.          Tanam Semula Berturut                                                            5,000,000

ii.         Tanam Semula Getah Ke Getah Integrasi (TSGGI)                    106,000,000

iii.        Tanam Semula Getah Ke Tanaman Lain (TSGL)                           7,000,000

iv.        Tanam Semula Getah Ke Tanaman Lain < 2.5 Hektar                  9,400,000

v.         Khidmat Pengembangan/Pemb. Manusia & Institusi                    1,600,000

                                                                                          Jumlah 129,000,000

36.       Bagi menampung bajet 2005 yang tidak mencukupi, Pengurusan RISDA akan mengemukakan permohonan menambah peruntukan melalui  penggunaan  sumber dalaman sebanyak RM82,028,120 dalam Mesyuarat Pihak Berkuasa akan datang.  Peruntukan yang dipohon adalah seperti berikut :-

            Program                                                                                    Peruntukan(RM)

i.          Program Tanam Semula                                                             17,745,040

ii.         Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET)                                                  3,000,000

iii.        Projek Integrasi Tanam Semula Getah (PITG)                                 5,000,000

iv.        Pemulangan Wang Ses Estet                                                       10,000,000

v.         Faedah Pinjaman Kerajaan                                                           2,845,000

vi         Kemudahan Pengurusan                                                             27,862,220

vii.       Sumbangan Kepada Belanja Mengurus                                         15,575,860

                                                                                          Jumlah        82,028,120

D.        PENERUSAN PENDEKATAN

MODEL PEMBANGUNAN PEKEBUN KECIL
(MODEL BISNES STRATEGIK RISDA)

TERAJU 1:   PEMBANGUNAN TANAM SEMULA DAN PERLADANGAN

37.       Pada tahun 2005, RISDA akan terus melaksanakan tujuh Program Tanam Semula sebagai aktiviti teras yang meliputi program-program berikut:-   

                        JENIS PROGRAM                            MATLAMAT FIZIKAL (Hek.)

1.      Tanam Semula Getah ke                                               20,000
   Getah Intergrasi (TSGGI)- Ansuran I

2.      Tanam Semula Getah ke                                               63,633
   Getah Intergrasi (TSGGI)- Berikut

3.      Tanam Semula Getah ke                                               10,300
   Tanaman Lain (TSGL komited 2001)-Berikut

4.      Tanam Semula Bantuan Berturut                                        375 
   (kelulusan RMKe-7 & sebelum)

5.      Rancangan Pemulihan Kebun (RPK)                                 2,000
   Tanam Semula

6.      Tanam Semula Getah ke
   Tanaman Lain (TSGL) < 2.5 hektar –Ansuran I                  5,000

7.      Tanam Semula Getah ke
   Tanaman Lain (TSGL) < 2.5 hektar –Berikut                      2,50               

38.       Kejayaan Program Tanam Semula boleh diterjemahkan melalui tempoh keremajaan pokok dan produktiviti hasil.  Kita masih terus mengekalkan dan memperkukuhkan piawaian (standard) bagi aspek ini iaitu bagi tanaman getah, tempoh keremajaan ialah 4 ½ tahun dengan produktiviti 1,500 kg/hektar/tahun dan bagi tanaman sawit pula, tempoh keremajaan ialah 2 ½  tahun dengan produktiviti 20 mt/hektar/tahun.  Kunci utama dalam memastikan piawaian ini tercapai haruslah selari dengan peranan pengembangan di lapangan yang semestinya mantap dan sistematik. Pengukuhan dalam pelaksanaan secara holistik ke arah matlamat tersebut telah dirangkakan melalui Arahan Ketua Pengarah Bil.9/2004 bertarikh 29 November 2004 sebagai tambahan kepada AKP Bil.14/2001 yang perlu dijadikan asas rujukan oleh semua pihak.

39.       Kursus secara formal dan informal kepada staf dan pekebun kecil akan dipergiatkan, khususnya dalam bidang teknologi yang tertentu. Langkah ini bertujuan bagi memastikan staf dan pekebun kecil terbabit mempunyai ilmu pengetahuan terkini dalam teknologi tanaman getah, sawit dan tanaman integrasi.  Semua PRN/PRD diminta mengadakan kursus in-situ setiap dua minggu sekali (hari Sabtu/Khamis) di lapangan dan dibuat secara berjadual sesuai dengan keperluan setempat.  

40.       Pemantauan yang berterusan perlu dilakukan oleh PRN/PRD ke atas pencapaian matlamat yang telah saya nyatakan di atas.  Program Pemantauan 3:3:1:3 yang diperkenalkan dalam tahun 2002 perlu diambil perhatian dengan lebih serius   dalam  pelaksanaannya.   Ini  penting  kerana  melalui  program  ini,   pihak RISDA  boleh menggunakan data yang dikumpul untuk melihat kejayaan Program Tanam Semula. Oleh itu, saya meminta semua PRN/PRD memastikan elemen-elemen penting dalam program ini dilaksanakan dengan lancar. Ini termasuklah memastikan proses pengemaskinian data dalam Buku Rekod Ladang oleh Pembantu Pertanian sentiasa dilakukan. Ketepatan data merupakan satu lagi elemen yang perlu diambil berat kerana ia mencerminkan sumbangan RISDA dalam membangunkan sektor pekebun kecil.

TERAJU  2 : PEMBANGUNAN EKONOMI TAMBAHAN

41.       Pembangunan Program Ekonomi Tambahan telah masuk tahun kedua pelaksanaannya. Secara keseluruhannya, Program ini telah berjaya  meningkatkan pendapatan pekebun kecil tetapi masih ada ruang untuk memperbaiki pelaksanaannya.  Kita perlu membuat penilaian semula tentang keberkesanan program ini dari segi pemilihan projek, pemilihan peserta dan pemasaran produk yang dihasilkan.

42.       Pada tahun 2003 dan 2004, sejumlah 682 projek telah dilaksanakan oleh 1,040 orang pekebun kecil yang meliputi bidang ternakan, akuakultur, tanaman dan ekonomi desa di bawah Program AET dan PITG.  Jumlah peruntukan yang terlibat adalah RM17,152,580. Pelaksanaan projek-projek ini mestilah dipantau secara berterusan untuk memastikan ia memberi manfaat kepada pengusahanya.

43.       RISDA akan mewujudkan satu Pelan Tindakan Meningkatkan Ekonomi Pekebun Kecil pada tahun 2005 yang akan merangkumi satu perancangan 5 tahun dalam RMKe-9.  Bahagian Peningkatan Ekonomi diminta untuk merangka Pelan Tindakan ini dengan mengambil kira bilangan dan peratus pekebun kecil  yang boleh dibantu dan juga bilangan pekebun kecil yang boleh mencapai pendapatan RM1,200 sebulan sekeluarga.  Data Banci Pekebun Kecil 2002 boleh  diguna untuk tujuan ini.  Pada tahun 2005, data banci juga akan digunakan untuk mengenal pasti peserta-peserta AET, PITG dan juga peserta projek di bawah SPKR.

44.       Projek-projek ekonomi yang akan di beri fokus adalah projek “Low Risk High Return”.   Projek-projek yang dimaksudkan adalah dalam bidang di mana RISDA ada kekuatan dan kepakaran serta mempunyai bekalan baka, benih, makanan yang mencukupi serta pasaran yang pasti.  Projek-projek lain yang sedia ada akan dikaji semula.

45.       Dari segi pemilihan peserta, kategori pendapatan akan dimasukkan sebagai salah satu kriteria kelayakan pemohon.  Hanya pekebun kecil yang mempunyai pendapatan di bawah kategori mudah miskin iaitu di bawah RM1,200 sebulan sekeluarga akan layak untuk menerima bantuan AET atau PITG.  Staf dan bakal peserta akan diberi latihan kemahiran mengikut bidang yang diberi keutamaan.

46.       Sejumlah RM3.0 juta di bawah Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET) dan RM5.0 juta di bawah Projek Integrasi Tanam Semula Getah (PITG) akan disediakan untuk melaksanakan projek-projek yang berdaya maju dan ada potensi pasaran.  Di samping peruntukan ini, Pengurusan RISDA akan berusaha untuk mendapatkan peruntukan bagi Program Peningkatan Pendapatan (PPP) di bawah SPKR daripada KKLW untuk membolehkan lebih ramai pekebun kecil mendapat manfaat.

47.       Untuk memantapkan lagi pelaksanaan pembangunan ekonomi tambahan, struktur organisasinya akan diperkemaskan. Semua PRN diminta untuk mengadakan Unit Khas peningkatan ekonomi di negeri dan daerah.  Sebagai langkah untuk memastikan program ini dilaksanakan secara serius, pencapaian program ini akan dimasukkan ke dalam SKT semua PRN dan PRD.

48.       Selain daripada Program Peningkatan Ekonomi, pendekatan Satu Daerah Satu Industri (1D1I) RISDA di bawah pemantauan KKLW akan diberi tumpuan khas.  Produk di bawah program ini ialah produk daun getah dan makanan ringan.  Pada tahun 2004, penekanan telah diberi kepada produk kraf daun getah dan Alhamdullillah pencapaian industri ini adalah membanggakan.  Seramai 232 orang wanita pekebun kecil telah terlibat dalam industri dan kajian keberkesanan  projek yang dilaksanakan oleh BPE telah membuktikan projek ini dapat meningkatkan pendapatan keluarga pekebun kecil dari RM300 sehingga RM1,500 sebulan.  Pada tahun 2005, fokus akan diberi kepada produk makanan ringan dari segi mutu produk, pembungkusan dan pemasarannya.  Satu jenama akan dikenal pasti untuk semua produk makanan ringan. BPE juga akan memberi fokus kepada pengeluaran dan pemasaran produk-produk ekonomi desa.  Sub-unit pengeluaran dan pemasaran akan diwujudkan di bawah unit ekonomi desa yang sedia ada.

TERAJU  3 :  PEMBANGUNAN EKONOMI KOMERSIAL

49.       Pada tahun 2004, peratus kejayaan projek-projek komersial yang diurus oleh Anak Syarikat RISDA adalah rendah dan pembayaran dividen kepada pekebun kecil tidak dapat dibuat mengikut jadual yang telah ditetapkan.  Perkara ini telah dibangkitkan oleh KKLW dan RISDA telah diminta untuk memastikan pekebun kecil memperoleh dividen daripada projek-projek komersial ini.

50.       Dalam tahun 2005, urusan pusat-pusat pembakaan dan pembiakan serta  projek-projek ternakan komersial yang diuruskan oleh RSPSB dan ESPEK akan dikaji semula sama ada akan diserahkan pengurusannya kepada BPE, PRN/PRD atau diurus oleh satu entiti perniagaan yang sedia ada atau baru.   Projek Komersial ini perlu diurus dan dilaksanakan sebaik mungkin dan sepatutnya menjadi contoh kepada pekebun kecil yang berminat untuk mengusahakan projek secara komersial.

51.       Bagi projek-projek komersial yang  masih diurus oleh Agen Mengurus sama ada Anak Syarikat atau Koperasi, RISDA akan mewujudkan Key Performance Indicators (KPI) untuk memastikan mereka benar-benar mengikut   Industry Standard  dalam pengurusan projek tersebut.

TERAJU 4 : PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INSTITUSI PEKEBUN KECIL

52.       Di samping pembangunan fizikal, RISDA tetap meneruskan agenda bagi membangunkan manusia supaya pembangunan fizikal yang dilaksanakan dapat dimanfaat dan difahami oleh kumpulan sasar. Pembangunan manusia akan menjadi mudah sekiranya dilakukan melalui sesuatu pertubuhan atau institusi. Untuk itu, institusi sedia ada iaitu Koperasi Pekebun Kecil (KPK), Perkumpulan Wanita Pekebun Kecil (PWPK) dan Kampung Gerakan Daya Wawasan (GDW) perlu diperkasakan dalam segala aspek.

Pembangunan Koperasi Pekebun Kecil

53.       Matlamat pembangunan KPK bertujuan memantapkan institusi ini supaya mampu memberi perkhidmatan terbaik kepada ahli-ahlinya.  PRN, PRD/PRJ dan Pengurus KPK hendaklah senantiasa memantau serta mengambil tindakan pembaikan atas sistem pelaksanaan sekarang agar ia bersesuaian ke arah pencapaian matlamat 2005 yang digariskan seperti berikut :- 

·          Setiap KPK memperoleh seramai 20 ahli baru.
.          Seramai 50 orang ahli bagi setiap KPK membayar saham penuh.
·          Keuntungan bersih setiap KPK sekurang-kurangnya RM100,000.
·          Dividen dibayar oleh setiap KPK sekurang-kurangnya sebanyak 10 peratus.
·          Semua KPK mengaplikasi sepenuhnya Perisian PESAKA PLUS dalam urusan berkaitan keahlian, kewangan dan perniagaannya.
·          Keputusan atas kedudukan ahli yang tidak aktif (dormant) perlu diselesaikan supaya KPK mempunyai ahli yang berkualiti dan sentiasa bersama dalam memajukan KPK.
·          Perkongsian bijak antara KPK dengan Anak Syarikat dipertingkatkan lagi ke tahap 80 peratus, terutama yang melibatkan sektor pekebun kecil.
·          Sebanyak 20 peratus daripada Tabung Pendidikan KPK disalurkan untuk program tuisyen anak-anak pekebun kecil.

54.       Perkongsian bijak yang jujur dan telus antara Anak Syarikat dengan KPK perlu dipertingkatkan terutama bagi aktiviti-aktiviti huluan yang memberi faedah kepada kumpulan sasar.  Ini secara tidak langsung dapat membantu KPK     meningkatkan kemahiran  dalam bidang yang sama, dan secara berperingkat-peringkat mengambil alih aktiviti-aktiviti huluan yang sekarang ini masih dijalankan oleh Anak Syarikat. 

55.       Sinergi antara sesama KPK juga perlu diperkasakan agar KPK yang menghadapi kekurangan peluang disebabkan faktor persekitaran dan dalaman mendapat dan merasai peluang yang diperoleh oleh KPK yang lain.  Ia bukan sahaja terhad kepada KPK dalam satu-satu negeri, tetapi hubungan perniagaan ini perlu dilihat di kalangan KPK antara negeri. Sehubungan dengan ini, adalah perlu setiap KPK mengenal pasti aktiviti teras masing-masing dengan mengambil kira faktor kekuatan dan kepakaran mereka. Dalam masa yang sama, kedudukan gred Pengurus KPK akan dikaji semula dan usaha untuk menaikkan gred akan dilakukan berdasarkan kepada prestasi KPK.  Ini bertujuan supaya Pengurus KPK lebih komited dan tidak terabai dalam aspek pembangunan kerjaya mereka.

56.       Jawatankuasa Pindaan Undang-Undang Kecil KPK yang telah ditubuhkan akan meneruskan usaha bagi membolehkan pindaan ini diselesai dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung KPK tahun 2005.  Sedemikian, setiap PRN/PRD dengan bantuan Bahagian Pengembangan dan Kesejahteraan Rakyat akan menyelaraskan undang-undang kecil untuk diserapkan dan seterusnya dibentangkan dalam mesyuarat agung masing-masing.

Perkumpulan Wanita Pekebun Kecil (PWPK)

57.       Peranan perkumpulan wanita dalam membangunkan negara memang tidak dinafikan oleh pihak Kerajaan. Dalam hal ini, RISDA tidak terkecuali memainkan peranan dalam memastikan golongan pekebun kecil wanita atau ahli wanita dalam keluarga pekebun kecil melibatkan diri dalam meningkatkan taraf hidup keluarga masing-masing. 

58.       Jika dilihat kepada senario PWPK semasa, ia masih berada di tahap yang belum memuaskan dan usaha yang lebih gigih perlu diambil bagi menjadikan perkumpulan ini benar-benar memainkan peranan yang lebih mantap.  Sehubungan ini, langkah-langkah seperti menyusun semula struktur dan fungsi PWPK dan memantapkan peranan Penggerak PWPK perlu diambil.   PRN dan PRD/PRJ perlu mengambil tindakan pengukuhan Unit atau Seksi PWPK  supaya proses pemantauan, mengenal pasti bentuk perkongsian bijak dengan pertubuhan wanita agensi lain dan swasta serta memperluas jaringan pasaran dapat dilakukan.

59.       Petunjuk atau Indeks Prestasi (Performance Index) dan pemantauan gerak kerja PWPK telah dirangkakan agar hala tuju arah PWPK ini menjadi lebih jelas kepada semua lapisan pegawai dan staf.  Untuk tujuan ini, pematuhan kepada Arahan Ketua Pengarah yang berkaitan dengannya akan menjadi asas panduan ke arah kecemerlangan PWPK di masa hadapan. 

60.       Usaha supaya penggabungan PWPK di bawah GDW  dan menjadikannya sebagai satu cabang di bawah Biro Wanita JKKK Kampung GDW hendaklah dimulakan.  Ini bertujuan supaya JKKK terlibat sama dalam membantu kejayaan PWPK dan ia menjadi satu agenda dalam setiap mesyuaratnya.  

61.       Pihak Pengurusan akan berusaha membantu dalam memberi latihan dalam aspek pembangunan insan dan juga kemahiran kepada ahli dan Penggerak PWPK. Sehubungan dengan itu, agihan peruntukan daripada Program Pembangunan Manusia dan Institusi, khusus untuk pembangunan PWPK akan disediakan.  

Gerakan Daya Wawasan.

62.     Dalam memperkatakan GDW ini, penghayatan kepada konsep pembangunan bersepadu dalam menjadikan kampung maju, menarik dan menguntungkan dengan masyarakatnya yang inovatif, kreatif, bekerjasama dan berfikiran global hendaklah diterapkan kepada semua staf di lapangan.  Ini adalah selaras dengan keputusan kerajaan melalui Mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 Julai 2003 yang telah bersetuju supaya pelaksanaan GDW melibatkan semua kampung dan tidak terhad kepada kampung-kampung yang mempunyai potensi sahaja.  Oleh itu, semua kampung akan digerakkan supaya membangunkan desa dan masyarakat masing-masing berteraskan konsep perkongsian bijak (smart partnership) yang melibatkan pihak Kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan (NGO).

63.       PRN dan PRD/PRJ hendaklah berusaha untuk melaksanakan usaha dan merangka strategi supaya mencapai matlamat sebagaimana yang digariskan dalam Arahan Ketua Pengarah Bil. 8/2004.  Perlu diingat, jangan sekali-kali kita lupa melibatkan sama JKKK dan agensi kerajaan yang lain dalam usaha kita melaksanakan sebarang projek di kampung berkenaan.  

64.       Dalam kita berusaha menjadikan sesebuah kampung itu Kampung GDW kelolaan RISDA, kita juga turut berperanan dalam usaha bersepadu membangunkan Kampung GDW kendalian agensi KKLW yang lain. Setiap projek kita perlu wujud dalam direktori projek kampung berkenaan. Saya tidak mahu berlakunya keadaan di mana dalam satu-satu kampung GDW terdapat projek RISDA, tetapi tidak tersenarai dalam projek kampung berkenaan. Kita bukan bertujuan untuk menonjolkan diri tetapi penampilan ini sedikit sebanyak membantu RISDA dalam menanam benih kepercayaan dan membuka minda mengenai peranan dan keupayaan RISDA dalam membantu masyarakat luar bandar.   

65.        Dalam usaha meningkatkan bilangan penduduk luar bandar yang celik komputer di kawasan luar bandar, pihak Kementerian telah menyarankan RISDA menubuhkan beberapa buah Medan Infodesa (MID).  Pada masa kini, 3 buah MID iaitu di Kok Klang, Perlis; Kg.Pamah Kulat, Pahang dan Kg. Jimah Baru, Negeri Sembilan telah dibangunkan.  Sekurang-kurangnya 3 buah MID lagi akan dibina pada tahun 2005.  Satu daripadanya iaitu Kg. Shafie, Bentong, Pahang di mana telah diluluskan peruntukan awal sebanyak RM150,000 bagi tujuan pembinaan infrastruktur.  Kerja perolehan akan dimulakan dalam bulan Januari 2005. 

66.       Staf di lapangan perlu menggembleng tenaga dalam melaksanakan program-program yang menyumbang kepada kejayaan Kampung GDW.  Antara programnya ialah Program Pengupayaan GDW, Ameniti Sosial, Latihan dan Konvensyen dan sebagainya.

TERAJU 5 :  PEMBANGUNAN AHLI ISI RUMAH

67.       Dalam usaha RISDA memastikan teraju pembangunan ini benar-benar memberi impek yang ketara, aspek pendidikan khususnya kepada generasi kedua pekebun kecil akan dipergiatkan. Y.B. Menteri KKLW dalam ucapannya di Majlis Sambutan Hari Raya RISDA pada 6 Disember 2004 sekali lagi menekankan pentingnya  aspek pendidikan ini di beri perhatian kerana manusia akan mudah berubah dan maju dengan adanya ilmu pengetahuan.  Dalam majlis yang sama juga, Y.B. Pengerusi RISDA juga ada menyentuh perkara yang sama. Usaha murni kita yang sedang dilaksana melalui Kolej RISDA akan dipergiatkan bagi memastikan tiada tangisan generasi kedua pekebun kecil kerana tertutup peluang untuk terus menimba ilmu sebagai persediaan mereka dalam mengharungi situasi kehidupan yang makin mencabar.

68.       Dengan peruntukan KKLW yang sering diterima saban tahun oleh RISDA melalui Program Pembangunan Minda Insan (PPMI) dan Program Latihan dan Pendidikan (PLP), kursus dalam membentuk jati diri pekebun kecil dan latihan kemahiran yang dikendalikan oleh Kolej RISDA dan pengendali-pengendali kursus profesional akan dirancang untuk dilaksanakan dalam tahun 2005.

69.       Bagi tahun 2005, RISDA telah memohon kepada Kementerian peruntukan sebanyak RM397,000 bagi PPMI dan RM3.30 juta untuk PLP.   Di samping itu, bagi Program Latihan ICT Desa yang bertujuan bagi memastikan masyarakat luar bandar celik komputer, agihan peruntukan kepada agensi masih lagi belum diputuskan oleh KKLW.

70.       Dalam menjayakan program ini supaya ia memberi kesan yang dikehendaki, semua PRN dan PRD/PRJ perlu memainkan peranan yang lebih agresif.   Antaranya ialah :-

§     Membantu pihak Kolej RISDA dalam mengenal pasti dan menyalur segala bentuk pertolongan kepada  anak-anak pekebun kecil miskin  untuk mendapatkan tempat di Kolej RISDA. Dalam hal ini, Bahagian Pengembangan dan Kesejahteraan Rakyat perlu dimaklumi tentang setiap anak pekebun kecil yang berjaya mendapat tempat bagi urusan  bantuan pembiayaan pengajian mereka.

§     Memberi keutamaan kepada pekebun kecil yang dipantau dalam Program Pemantauan 3:3:1:3 menyertai kursus formal di bawah Program Pembangunan Minda Insan (PPMI). Apa yang diharap daripada program ialah pembentukan insan yang bermotivasi supaya akhirnya pengamalan teknologi yang diajar dan disalurkan kepada mereka dapat dimanfaatkan.

E.        MEMANTAPKAN AKTIVITI SOKONGAN

Khidmat Pengembangan/Pembangunan Manusia Dan Institusi

71.       Pihak KKLW  telah menyarankan kepada RISDA dan agensi di bawahnya supaya menitikberatkan latihan formal dan informal. Dalam hal ini, PRN dan PRD/PRJ perlu memantau agar 60 peratus, saya ulangi 60 peratus, daripada perbelanjaan peruntukan Khidmat Pengembangan digunakan untuk tujuan memberi latihan dan kursus ke arah perubahan sikap dan meningkat kemahiran kumpulan sasar dan bakinya 40 peratus untuk menjalankan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan seperti penganjuran majlis-majlis pelancaran, perasmian, pameran, ekspo dan sebagainya.

72.       Bagi program yang melibatkan orang kenamaan, permohonan kelulusan peruntukan hendaklah dibuat terlebih dahulu daripada Ibu Pejabat.  Sebanyak RM200,000  akan  diperuntukkan  untuk  tujuan  Penyelidikan dan Pembangunan

(R & D) di mana satu-satu teknologi baru yang diperkenalkan akan dilaksanakan di lapangan melalui kaedah projek perintis dan dikembangkan kepada projek contoh.   Di samping itu, poster, risalah, buletin seperti IMPEK yang bercorak teknikal akan dipertingkatkkan penerbitannya mengikut teknologi semasa yang bersesuaian.

73.       Perkara ini saya tekankan di sini kerana hasil pemantauan dan kajian yang dibuat atas perbelanjaan peruntukan Khidmat Pengembangan Tahun 2004 mendapati sebanyak 37 peratus perbelanjaan dibuat bagi mengadakan majlis-majlis perasmian projek dan pemimpin bersama rakyat.  Hanya 16 peratus sahaja diguna bagi tujuan latihan formal dan informal. Analisis ke atas peruntukan yang diberi untuk melaksanakan kursus formal, didapati hanya 35 peratus yang digunakan oleh PRN dan PRD/PRJ.  Berdasarkan kepada perbelanjaan keseluruhan peruntukan  Khidmat Pengembangan tahun lepas, peratus perbelanjaan amat memberangsangkan. Ini menggambarkan kaedah dan cara penggunaan peruntukan masih tidak mengikut matlamat dan kehendak pengurusan sebagaimana yang telah digariskan. 

74.       Walau pun peruntukan yang diberi di bawah program ini pada tahun 2005 ialah sebanyak RM1.6 juta, peruntukan tambahan daripada sumber dalaman akan dipohon sebanyak RM2.0 juta, ini menjadikan jumlahnya RM3.6 juta bagi tujuan untuk membolehkan program ini dapat dilaksanakan di lapangan mengikut arah hala yang ditetapkan.  

75.       Bagi latihan formal, RM1.0 juta akan disediakan bagi melaksanakan kursus berbentuk kemahiran, teknologi tanaman getah, sawit dan tanaman-tanaman selingan, motivasi, perubahan sikap dan pembangunan minda pekebun kecil.  Semua Ketua PT perlu membuat dan mengemukakan kertas cadangan kepada Pengarah Program atas sebarang kursus formal yang ingin dijalankan di peringkat lapangan untuk dipertimbangkan kelulusannya. Ini bertujuan supaya pelaksanaan latihan formal ini benar-benar tersusun baik dari segi kategori pesertanya, kandungan kursus dan kewajaran kos yang akan terlibat.  PRN dan PRD/PRJ hendaklah merancang supaya latihan formal yang dirangka untuk tahun 2005 dapat dibuat mengikut tata cara yang ditetapkan dan selesai dilaksanakan dalam bulan Oktober 2005. Dalam hal ini wajaran perbelanjaan mengikut teraju pembangunan hendaklah diambil kira dan dipatuhi seperti berikut :- 

Teraju                                                Peratus  Tumpuan

Pembangunan Tanam Semula & Perladangan                       30

Pembangunan Ekonomi Tambahan                                      20

Pembangunan Ekonomi Komersial                                         5

Pembangunan Institusi Pekebun Kecil                                  25

Pembangunan Ahli Isi Rumah                                              20

76.       Bagi melicinkan proses pemindahan teknologi, terutamanya kepada golongan pekebun kecil, tenaga pengajar Kolej RISDA patut memberi kerjasama dalam memberi latihan kepada golongan ini  di premis Kolej RISDA. 

77.       Bagi meningkatkan produktiviti tanaman getah dan sawit, khidmat pengembangan seharusnya tidak terhad pada peringkat pokok muda sahaja atau semasa kebun berkenaan masih dalam bantuan tanam semula, tetapi hendaklah diteruskan pada peringkat pokok matang semasa bantuan tanam semula telah habis dibayar.  Selepas melabur modal, tenaga dan masa dalam menjayakan kebun tanam semula, peringkat eksploitasi dan penuaian hasil tidak wajar diabaikan. 

Sektor Pembekalan Input Perusahaan 

78.       RISDA akan memperkemaskan pengurusan Pusat-Pusat Pembakaan & Pembiakan yang telah ditubuhkan bagi membekalkan baka kepada peserta-peserta projek AET dan PITG.    

a.       Pusat Pembakaan Dan Pembiakan Kambing Boer 

79.       Penubuhan 4 buah Pusat Pembakaan dan Pembiakan di Kg. Awah, Temerloh; Tanjung Genting, Sintok; Kg.Wek, Machang dan yang terbaru di Mersing, Johor bertujuan membekalkan anak baka Kambing Boer yang berkualiti pada kadar harga yang berpatutan kepada pekebun kecil.  Namun setelah 2 tahun pelaksanaannya, kita masih menghadapi masalah untuk membekal anak baka Kambing Boer yang mencukupi kepada pekebun kecil kerana pusat-pusat ini belum berupaya mengeluarkan anak baka seperti yang dikehendaki.  Setakat Disember 2004, RSPSB hanya dapat membekalkan 1,333 ekor anak Kambing Boer kepada 34 orang pekebun kecil. 

80.       Bahagian Peningkatan Ekonomi dikehendaki memantau pusat-pusat ini dari segi pengurusan, pengeluaran dan pembekalan baka kepada pekebun kecil. Pengurusan RISDA juga akan mengkaji semula penetapan harga jualan dan belian anak kambing supaya pekebun kecil mendapat manfaat sepenuhnya daripada pusat-pusat ini seperti mana objektif penubuhannya.                   

81.       Berasaskan keadaan yang ada, bilangan anak baka Kambing Boer yang dijangka boleh dikeluarkan dalam tahun 2005 adalah :- 

i.  Kg. Awah, Pahang                       -  1,800 ekor

ii. Tanjung Genting, Kedah              -     900 ekor

iii. Kg.Wek, Kelantan                      -     900 ekor

iv. Mersing, Johor                          -     900 ekor

    JUMLAH BESAR                          -  4,500 ekor

b.         Pusat Pembakaan dan Pembiakan Ikan Tilapia Merah

82.       Setakat Disember 2004, Pusat Pembakaan dan Pembiakan Ikan Tilapia Merah di Kg. Ajil, Terengganu; Kg. Legeh, Kelantan dan Bukit Sireh, Kelantan telah  membekalkan 3,178,580 ekor ikan tilapia kepada 400 orang pekebun kecil di bawah projek AET, PITG dan SPKR.  Namun begitu, Pengurusan RISDA berharap pusat-pusat ini akan terus berusaha untuk meningkatkan mutu benih yang dikeluarkan dan di samping dapat mengurangkan kos pengeluarannya.  Jumlah benih yang dijangkakan boleh dikeluarkan dalam tahun 2005 adalah :-

i.    Kg. Ajil, Terengganu            -  1.8 juta ekor

ii.   Kg. Legeh, Kelantan            -  3.0 juta ekor

iii.  Bukit Sireh, Kelantan           -  4.2 juta ekor

     JUMLAH BESAR                    -  9.0 juta ekor

c.         Pusat Pembakaan dan Pembiakan Burung Unta

83.       Pada tahun 2004, Pusat Pembakaan dan Pembiakan Burung Unta di Changkat Sulaiman, Perak hanya dapat mengeluarkan sebanyak 136 ekor anak Burung Unta kepada 8 orang pekebun kecil di sekitar Changkat Sulaiman. Mana kala dalam tahun 2005, Pusat ini dijangka akan dapat mengeluarkan sebanyak 473 ekor anak Burung Unta untuk dibekalkan kepada pekebun kecil di Negeri Perak sahaja.

d.         Pusat Pembakaan dan Pembiakan Ayam Kampung Kacukan

84.       Pusat Pembakaan dan Pembiakan Ayam Kampung Kacukan yang diuruskan oleh RSPSB di Ladang Sekijang, Segamat bertujuan untuk membekalkan anak-anak Ayam Kampung Kacukan kepada pekebun kecil yang akan menjalankan projek di bawah Sektor Pengeluaran Produk.  Baka Induk yang digunakan adalah dari jenis JA 57i  bagi baka betina  dan S 77n bagi baka jantan.  Kedua-dua baka ini diimport dari Hubbard Isa Perancis. 

85.       Setakat Disember 2004, pusat ini telah membekalkan 13,500 ekor anak ayam kepada 9 orang pekebun kecil.  Dijangka pada tahun 2005, sejumlah 78,000 ekor anak ayam dapat dikeluarkan oleh pusat ini.   Pengurusan RISDA berharap pusat  ini dapat mengeluar dan membekalkan anak ayam bermutu dengan harga yang rendah serta berterusan kepada pekebun kecil. 

Sektor Pengeluaran Produk    

86.       Tahun 2004 merupakan tahun kedua pekebun kecil melibatkan diri secara langsung di lapangan dalam sektor pengeluaran produk.  Secara keseluruhan projek yang telah dilaksanakan pekebun kecil ini, telah berjaya meningkatkan pendapatan mereka selaras dengan objektif RISDA.  Pada tahun 2003 dan 2004, sejumlah 682 projek AET dan PITG telah dijalankan oleh seramai 1,040 orang pekebun kecil. Walau pun bilangan ini  sedikit tetapi program ini telah memberi impek yang positif dan berkesan kepada peningkatan ekonomi kumpulan sasar. 

87.   Pengurusan RISDA berharap PRN, PRD dan staf RISDA dapat berganding bahu untuk bekerja sebagai satu pasukan bagi membantu pekebun kecil dalam perancangan penggunaan sumber sedia ada secara optimum untuk meningkatkan pendapatan mereka di samping membantu Kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran makanan negara.  Dalam sektor ini, peranan PRN dan PRD adalah amat penting sekali.  PRN hendaklah membuat perancangan menyediakan “blueprint” projek-projek ekonomi yang mempunyai potensi pasaran dan berdaya maju setelah berbincang dalam Jawatankuasa Teknikal Negeri yang melibatkan Jabatan Perkhidmatan Haiwan, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan lain-lain lagi. 

88.       Saya sekali lagi ingin mengingatkan diri kita bahawa kejayaan sesuatu projek itu banyak bergantung kepada ketepatan pemilihan peserta, keupayaan dan kemahiran peserta di samping melaksanakan program ini dengan penuh rasa tangungjawab dan terancang di samping menjaga imej RISDA sebagai peneraju pembangunan pekebun kecil.  Di samping itu, Bahagian Peningkatan Ekonomi dikehendaki mewujudkan satu sistem mengemas kini rekod pengusaha di setiap negeri dan daerah.  

Sektor Pengumpulan dan Pemasaran Produk 

89.       Sektor  ini menjadi penentu sama ada sesuatu projek itu boleh menjadi berdaya maju, berterusan dan sanggup diusahakan oleh pekebun kecil. Pada tahun 2003 dan 2004, RISDA terpaksa juga terlibat secara terus untuk memantapkan sektor pengumpulan dan pemasaran produk yang dikeluarkan oleh pekebun kecil. S’Mart yang diuruskan oleh RSPSB di Ipoh, Perak merupakan salah satu saluran pemasaran bagi produk-produk daging kambing, lembu, ikan, burung unta dan ayam kampung yang dihasilkan oleh anak syarikat dan pekebun kecil.  Setelah setahun beroperasi, S’Mart masih tidak berupaya untuk memasarkan hasil perniagaan tani dengan baik. RSPSB perlu melipatgandakan usaha untuk mengurus S’Mart secara satu entiti perniagaan yang berkesan. Adalah diharap dengan kelulusan peruntukan sejumlah RM800,000 daripada KKLW, RSPSB dapat mengatasi masalah ketiadaan modal pusingan untuk beroperasi pada kapasiti optimum. 

90.       Pada tahun ini, 2 buah lagi S’Mart akan dibuka iaitu di tapak Ibu Pejabat dan di bangunan Pejabat RISDA Negeri Selangor di Shah Alam.  Peruntukan sejumlah RM2.8 juta telah diterima pada tahun 2004 dan pembinaan S’Mart ini sedang diuruskan.  Adalah diharapkan dengan adanya tambahan saluran pemasaran ini, hasil-hasil perniagaan tani dapat dipasarkan dengan lebih bersistematik. 

91.       Selain daripada S’Mart, RSPSB juga telah memasuki pasaran TESCO dan Pasar Rakyat. Pendekatan yang lebih agresif perlu diambil dalam usaha memasarkan produk keluaran pekebun kecil.  Perancangan yang lebih rapi perlu diambil oleh BPE dan RSPSB dari segi keperluan dan bekalan serta lokasi projek, jadual bekalan dan belian balik dalam sistem integrator yang telah diwujudkan.

Sektor Pemerosesan Produk 

92.       Sektor ini juga akan diberi lebih penekanan pada tahun 2005. Kalau sebelum ini penekanan telah diberi kepada Anak Syarikat untuk melaksanakan tugas ini, pada tahun 2005, penekanan akan diberi kepada pekebun kecil yang berjaya untuk memainkan peranan tersebut.  Pekebun kecil yang mempunyai sifat keusahawanan dan sikap ingin maju akan diberi peluang untuk melibatkan diri dalam sektor ini.  Sektor ini bertujuan untuk menambah nilai produk-produk di bawah sektor pengeluaran produk di samping untuk meluaskan golongan pengguna produk tersebut. 

F.      PEMULANGAN WANG SES ESTET 

93.       RISDA dipertanggungjawabkan bagi pemulangan wang ses tanam semula kepada estet-estet yang berdaftar dengan Rancangan Perusahaan Getah (Penanaman Semula) Bagi Estet-Estet 1974.  Sumbangan industri getah kepada ekonomi negara amat diperlukan dan dijangka dengan harga yang tinggi, sektor estet akan mengekalkan kawasan getah seperti yang ada dan dapat mengatasi pelbagai masalah buruh dengan penggunaan teknologi yang ada di masa kini. 

94.       Bagi memenuhi keperluan tugas ini, Bahagian Estet akan memperuntukkan RM10 juta untuk pemulangan wang ses estet dalam tahun ini.  Bersesuaian dengan budaya kualiti yang diamalkan, Bahagian Estet akan membentangkan cadangan Piagam Pemulangan Wang Ses Estet kepada Mesyuarat Pihak Berkuasa RISDA akan datang. 

G.      SKIM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SPKR) 

95.       Penglibatan RISDA dalam pelaksanaan program ini adalah selaras dengan fungsi RISDA yang termaktub dalam Akta RISDA (Akta 85, Tahun 1972) di mana RISDA diminta mengambil bahagian dalam apa-apa aktiviti yang ditentukan oleh Menteri yang bertanggungjawab dari semasa ke semasa berhubung dengan pembaikan dan kemajuan sektor pekebun kecil. 

96.       Penampilan RISDA sebagai agensi pelaksana yang berwibawa hendaklah dibuktikan dengan melaksanakan program yang diberi oleh pihak KKLW dengan jayanya.  Penambahan tugas kita dalam bidang pembangunan luar bandar adalah selaras dengan cadangan perluasan skop tugas dan tanggungjawab melalui pindaan Akta RISDA 1972 selepas diluluskan oleh Mesyuarat JKMPPK. Lantaran itu, saya menyeru semua lapisan pegawai dan staf yang melaksanakan program ini agar memberi komitmen yang sama tinggi sebagaimana kita melaksanakan program pembangunan RISDA seperti tanam semula dan sebagainya. 

97.       Bagi tahun 2005, selain daripada peruntukan Program Pembangunan Minda Insan (PPMI) dan Program Latihan dan Pendidikan (PLP) yang dipohon sebagaimana yang telah saya nyatakan, kita juga telah mengemukakan permohonan peruntukan bagi program-program SPKR lain. Jumlah peruntukan SPKR 2005 yang telah dipohon adalah sebanyak RM17.06 juta.  Selain itu, RISDA telah pun menerima peruntukan sebanyak RM850,000 bagi melaksanakan projek yang telah dikenal pasti oleh KKLW di bawah Program Pengupayaan GDW.  Antaranya ialah Program Integrasi Desa.  RISDA juga diberi kepercayaan oleh KKLW bagi meneruskan pelaksanaan Program Pembangunan Masyarakat Setempat (PPMS) Kg. Sungai Berua, Hulu Terengganu yang tidak dapat diteruskan pelaksanaannya oleh pihak lain. 

H.        PROGRAM DANA KHAS KERAJAAN PERSEKUTUAN (DKKP) 

98.             RISDA Terengganu masih diberi kepercayaan oleh Pejabat Pembangunan Negeri Terengganu untuk terus mengendalikan pelaksanaan Program DKKP seperti Program Bantuan Rumah (PBR) dan Program Tambahan Makanan Seimbang (PTMS) dalam tahun 2005.  Pengurusan RISDA akan terus memberi sokongan dan bantuan kepada RISDA Terengganu dalam menjayakan program ini. 

I.        PENINGKATAN PROGRAM ICT

99.     RISDA telah memasuki era kedua dalam perkembangan ICT di mana tumpuan diberi kepada pembangunan sistem maklumat untuk kegunaan pihak pengurusan pertengahan dan atasan.  Ini merupakan peningkatan daripada era pertama (1989 – 2000) yang lebih ditumpukan kepada pembangunan sistem maklumat yang membantu dalam kerja-kerja operasi harian RISDA dan juga pengolahan maklumat pada peringkat pengurusan operasi.  Usaha-usaha penambahbaikan yang telah dibangunkan untuk tahun 2005 adalah seperti berikut :-

 

a.       Sistem Maklumat Pekebun Kecil (SMPK) telah dilaksanakan secara projek perintis di PRN Melaka, PRD Segamat, PRD Kulim dan PRN Pulau Pinang.  Sumber data utama kepada sistem ini ialah data banci 2002, data SMB serta sistem lain yang melibatkan pekebun kecil seperti AMER yang dikendalikan oleh RSPSB.  Satu mekanisme yang mantap akan diwujudkan bagi memastikan maklumat pekebun kecil dapat dikemaskinikan secara berterusan.

b.          Sistem Maklumat Bersepadu (SMB) adalah merupakan sistem maklumat utama di peringkat PT yang mengendalikan urusan bantuan tanam semula, bekalan mata benda dan perakaunan. Sistem ini berkembang dari semasa ke semasa dengan tambahan modul TSK, Statistik Tanam Semula dan TSGL.  Sistem ini akan dikembangkan lagi dengan modul pengembangan, modul projek, modul produk, perkumpulan wanita serta latihan pekebun kecil. Bagi menampung pertambahan data yang semakin meningkat serta tambahan modul-modul baru, SMB akan dibangunkan semula dengan menggunakan perisian pangkalan data yang berkapasiti tinggi dan mempunyai ciri keselamatan data yang terjamin.

c.           Perwujudan pangkalan data pekebun kecil akan membolehkan Sistem Maklumat Eksekutif dibangunkan sebagai media utama kepada pihak pengurusan pertengahan dan atasan untuk mendapatkan maklumat yang boleh membantu mereka dalam membuat perancangan dan keputusan. Sistem Maklumat Eksekutif akan menggunakan juga maklumat daripada pangkalan data personel dan pangkalan data kewangan agar maklumat yang dijana akan menggabungkan maklumat fizikal, kewangan dan penggunaan tenaga manusia.

d.          Infrastruktur teknologi maklumat akan dipertingkatkan lagi terutamanya bagi menghubungkan semua PT dan Ibu Pejabat menerusi rangkaian Wide Area Network (WAN). Satu rangkaian komunikasi data yang menyeluruh dan bersepadu yang dikenali sebagai RISDA*Net dijangka akan dapat disiapkan pada awal tahun 2005.  Dengan adanya RISDA*Net, penghantaran data daripada PT ke Ibu Pejabat dan sebaliknya dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan. 

b.       Laman Web RISDA sedang ditingkatkan fungsinya dengan memasukkan 

elemen-elemen interaktif, dinamik dan multi media dengan menyediakan   perkhidmatan atas talian kepada pelanggan RISDA, terutamanya pekebun kecil. Perkhidmatan ini membolehkan pekebun kecil membuat pertanyaan tentang bantuan tanam semula dan projek-projek lain yang disertainya.  Ruangan forum akan disediakan bagi membolehkan pekebun kecil mengemukakan pertanyaan dan mendapatkan nasihat daripada pegawai RISDA. 

f.          Pembekalan  perkakasan komputer akan dipertingkatkan sehingga ke Pejabat Stesen.  Komputer yang berprestasi rendah, lama, yang rosak dan tidak ekonomik untuk dibaiki akan diganti dengan komputer baru mengikut norma yang telah ditetapkan.

g.          Projek ICT dalam era kedua juga akan mengambil kira pelaksanaan Kerajaan Elektronik (EG) sebagai program perdana Kerajaan dalam projek MSC. Beberapa aplikasi utama dalam pakej Kerajaan Elektronik seperti Project Monitoring System (PMS II), Human Resource Management Information Systems (HRMIS) dan e-Perolehan akan dilaksanakan secara berperingkat di semua agensi Kerajaan termasuk RISDA. 

J.       KHIDMAT KEJURUTERAAN 

100.    Pada tahun 2005, RISDA Negeri Selangor dan Johor akan mendapat bangunan pejabat yang baru.  Bangunan PRN Selangor bernilai RM5.2 juta dijangka akan dapat diduduki menjelang Januari 2005 mana kala bangunan PRN Johor juga bernilai RM5.2 juta dijangka dapat diduduki pada bulan April 2005.  Bagi PRN Perak (anggaran nilai kontrak RM4.8 juta), kerja pembinaan akan dapat dimulakan pada bulan Februari 2005 dan dijangka dapat disiapkan menjelang bulan Jun 2006.  Di samping itu, pihak Pengurusan RISDA juga merancang untuk membina beberapa lagi bangunan untuk Pejabat RISDA Daerah dan Pejabat Stesen.

101.    Peruntukan sebanyak RM5.0 juta akan disediakan bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan bangunan-bangunan pejabat sedia ada untuk menambahkan lagi keselesaan kepada pegawai dan staf.

K.        PEMBANGUNAN KORPORAT 

102.    Sebagaimana saranan Y.B. Menteri kita, Anak-anak Syarikat hendaklah memainkan peranan yang boleh membantu meningkatkan ekonomi serta taraf kehidupan penduduk luar bandar.  Usaha berterusan hendaklah dilakukan bagi memberi perkhidmatan dan bekalan yang berkualiti kepada pelanggan.  Sumbangan kepada memaksimumkan ‘Shareholder’s Wealth’ merupakan objektif utama setiap syarikat.  Kesinambungan dan pengukuhan aktiviti teras hendaklah dipergiatkan supaya menjadi lebih kompetitif.

103.    Unit Perancang Ekonomi, JPM mengunjurkan ekonomi negara akan berkembang pada kadar 6.0 peratus tahun ini. Oleh itu untuk mencapai kadar pertumbuhan yang lebih tinggi, Anak-anak Syarikat perlu menggubal dan mengubah suai dasar, strategi serta pendekatan dalam aspek meningkatkan produktiviti, pengetahuan, kemahiran dan sistem penyampaian.  Disamping itu, Key Performance Indicators (KPIs) perlu disediakan sebagai pengukur atau tanda aras untuk menentukan matlamat tercapai. 

Unjuran Prestasi Perniagaan 2005 

104.    Syarikat Milikan/Anak Syarikat dijangka akan terus berkembang dalam tahun 2005 dengan dibantu oleh kemantapan ekonomi negara serta andaian paras harga komoditi terus kukuh.  Keuntungan sebelum cukai yang diunjurkan adalah seperti berikut :-

Syarikat                                          RM’Juta
SHDC                                                0.50

                         ESPEK                                                2.49

                         RSSB                                                 1.95

                         PROTAC                                             0.35

                         PRB                                                   2.58

                         RSPSB                                               4.26

                         RWSB                                               0.50

                         KRIS                                                 2.30

                         RISDA Fleet                                       0.50

                        Jumlah                                            15.43

Smallholders Development Corporation Sdn. Bhd. (SHDC)

105.    SHDC masih mengekalkan aktiviti terasnya iaitu Pengurusan dan Pembangunan Hartanah dengan sokongan daripada aktiviti Perniagaan Am dan Khidmat Keselamatan.  Pembangunan hartanah di Sungai Petani dijangka akan dimulakan pada awal Januari 2005. SHDC hendaklah memastikan supaya pelaksanaan dan sasaran kerja menepati seperti yang dirancang.  Di samping itu, SHDC hendaklah menentukan Pusat Latihan RISDA (RISTEC) di Port Dickson yang mula beroperasi pada 1 September 2004 memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan, sama ada pelanggan dalaman dan juga  kepada pasaran luar.

106.    SHDC juga hendaklah menguruskan sewaan semua hartanah RISDA yang tidak digunakan oleh RISDA dan Anak-Anak Syarikat di mana ini akan dapat meningkatkan lagi pendapatan Tabung Akaun Amanah Pengurusan Hartanah RISDA dan juga prestasi urus niaga.  Bagi bidang keselamatan, SHDC hendaklah memperbaiki mutu perkhidmatan di samping memperluaskan perkhidmatan tersebut di pasaran luar.

Estet Pekebun Kecil Sdn. Bhd. (ESPEK)

107.    Dalam tahun 2005, program tanam semula akan diteruskan dengan menebang 1,231 hektar pokok sawit tua untuk digantikan dengan pokok lebih produktif.  Kawasan matang seluas 31,531 hektar berpotensi memberi tambahan hasil BTS sebanyak  15,000 tan atau peningkatan 3 peratus berbanding tahun 2004. Pengurusan ESPEK akan terus berusaha  untuk meningkatkan produktiviti Ladang-ladang RISDA melalui program pembajaan yang cost effective dan amalan agronomi yang baik.  Selain daripada itu, program mekanisasi di Ladang-ladang RISDA telah terbukti dapat mencapai kecekapan dan keberkesanan untuk meningkatkan produktiviti pekerja dan kos pengeluaran. 

108.    Pengurniaan Sijil ISO/IEC 17025 kepada makmal ESPEK Research & Advisory Services (ERAS) akan terus dipelihara untuk terus memberi kualiti perkhidmatan yang tinggi dan memuaskan pelanggan.  Usaha akan ditingkatkan untuk mendapatkan kontrak kerja pemetaan GPS/GIS daripada FELDA yang telah menawarkan kontrak pemetaan pada tahun 2004 selain memberi perkhidmatan kepada pemilik ladang yang lain. 

109.  Mulai tahun 2005, kesemua kilang sawit RISDA akan diuruskan oleh ESPEK sepenuhnya.  Tumpuan hendaklah diberikan bagi memastikan peningkatan pengeluaran kilang-kilang melebihi tahap optimum dan seterusnya menjanakan pulangan yang memuaskan.  Untuk itu, tindakan diambil bagi menambah kuantiti BTS yang diproses mencapai kapasiti maksimum, membekalkan kepada kilang RISDA dengan BTS yang berkualiti tinggi  serta memenuhi  piawaian gred MPOB.   

RISDA Semaian Dan Landskap Sdn. Bhd. (RSSB) 

110.    Sejajar dengan tema “Pakar Semaian dan Landskap Anda” RSSB hendaklah sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi dalam pengurusan tapak semaian getah, semaian sawit dan pengurusan Pusat Jualan/Khidmat Landskap terutama dari segi penjagaan kualiti.  Dalam tahun 2005, pastikan perancangan yang rapi untuk penyediaan benih getah dan kelapa sawit.  Dalam hal ini, RSSB perlu melibatkan KPK dan kontraktor individu dalam penyediaan sebahagian daripada benih getah dan sawit tersebut, memandangkan keperluan benih getah dianggarkan sebanyak 10 juta pokok sementara untuk benih kelapa sawit berjumlah 4.30 juta pokok. 

111.    Pusat jualan RSSB hendaklah terus berusaha meningkatkan hasil jualan dengan strategi dan produk yang berdaya saing dalam pasaran.  Sebagai ‘ One Stop Garden Centre’ RSSB perlu mempergiatkan lagi kempen serta promosi untuk menaikkan imejnya.

Protac Insurance Brokers Sdn Bhd 

112.    PROTAC telah dianugerahkan Sijil ISO 9001:2000 dalam skop “Provision of Insurance Broking and Insurance Services” pada tahun 2004. Dengan anugerah tersebut PROTAC hendaklah berusaha meningkatkan lagi pendapatannya pada tahun 2005 dengan menggerakkan secara aktif jentera pemasarannya dalam mencari pelanggan baru di samping mengekalkan pelanggan yang sedia ada. 

113.    Dalam meningkatkan prestasinya pada tahun 2005, PROTAC perlu menembusi insurans yang lebih berisiko tinggi seperti insurans perkapalan antarabangsa dan ‘independent power plan’ yang menggunakan syarikat insurans luar negara. Dengan adanya staf yang berpengalaman dan berkemahiran, PROTAC mampu mencapai target yang dikehendaki.  

Permodalan RISDA Berhad (PRB) 

114.    PRB sebagai ‘Investment Arm’ kepada RISDA hendaklah terus mengekalkan usahanya yang cekap dalam pengurusan dana pelaburan dan pentadbiran pembiayaan. Selaras dengan etika kerja syarikat, kepentingan pemilik dana hendaklah sentiasa diutamakan.

115.    Bagi memastikan kesinambungan dan pengukuhan aktiviti perkhidmatan, PRB perlu mempertingkatkan perkhidmatan sokongan dalam bidang teknologi komunikasi maklumat (ICT), kewangan dan pembangunan sumber manusia.  Penekanan dalam penyelidikan hendaklah juga diberi perhatian bagi memastikan keputusan pelaburan dibuat dengan tepat.  Status anugerah pensijilan MS ISO 9001: 2000 hendaklah dikekalkan di samping penambahbaikan yang berterusan kepada pengurusan sistem kualiti syarikat.

RISDA  Smallholders  Plantation Sdn.  Bhd. (RSPSB) 

116.    RSPSB hendaklah memastikan matlamat pendapatan dalam Flagship 1 Model Bisnes Strategik RISDA bagi peserta-peserta projek yang diurusnya tercapai. Ini sangat penting untuk membolehkan hasrat RISDA dalam Model Pembangunan tersebut terlaksana dengan jayanya. Oleh yang demikian sangat perlu dipertingkatkan tahap kecekapan dalam pengurusan dan pelaksanaan projek supaya produktiviti meningkat ke tahap optimum bagi membolehkan projek yang diurus mencapai keuntungan yang munasabah. Dengan keuntungan tersebut dapatlah dividen peserta-peserta projek dibayar pada kadar yang diperlukan bagi mencapai matlamat pendapatan dalam Flagship 1 tersebut. 

117.    Mulai tahun 2005, RSPSB hendaklah memberi tumpuan kepada aktiviti teras iaitu pembangunan dan pengurusan ladang, pemasaran dan perkhidmatan kontrak.  Aktiviti Perniagaan Tani dan Pemasaran Hasil Tani akan diletakkan di bawah entiti yang bersesuaian. 

118.    Bagi memastikan kos pengeluaran yang rendah dapat dikekalkan, RSPSB disarankan melaksanakan sendiri kerja-kerja dalam projek-projek ladangnya. Keperluan ini menuntut supaya pengurusan tenaga buruh diperkukuhkan dan dipercekapkan lagi. RSPSB mesti memastikan tenaga buruh sentiasa mencukupi supaya kerja-kerja di ladang terutamanya kerja-kerja penuaian tidak terganggu. Di samping itu seruan kerajaan untuk mengurangkan penggunaan tenaga buruh asing hendaklah dilaksanakan dengan mengusahakan penambahaan buruh tempatan secara bersungguh-sungguh. 

119.    Untuk memastikan pendapatan yang optimum, hasil ladang perlu dijual pada harga tertinggi. Keadaan ini boleh dicapai dengan mengadakan urus niaga terus dengan kilang pemprosesan. Hubungan baik sedia ada dengan kilang sangat perlu dikekalkan, malah dipertingkatkan. Oleh itu pengurusan pemasaran RSPSB hendaklah diperkukuhkan dan dipertingkatkan serta selari dengan perkembangan pengeluaran dari ladang yang semakin meningkat. Pengukuhan aktiviti pemasaran RSPSB ini diharapkan boleh membantu Koperasi-koperasi Pekebun Kecil dalam menggiatkan aktiviti pemasaran mereka dengan mengadakan kerjasama sebagai “smart partnership”  yang boleh menguntungkan kedua-dua pihak. 

120.    Dari segi pengurusan syarikat, RSPSB hendaklah meningkatkan perolehan dalam bajet 2005 sekurang-kurangnya 10 peratus lebih tinggi daripada bajet 2004, supaya bersama dengan penurunan kos pengurusan, matlamat 50 peratus sara diri dalam tahun 2005 dapat dicapai. Sejajar dengan itu, perancangan strategik yang jitu perlu dilaksanakan dalam tahun 2005 ke arah pencapaian status sara diri sepenuhnya pada tahun 2006. 

RISDA Wood Sdn. Bhd. (RWSB) 

121.    Bagi tahun 2005, RWSB hendaklah memberi fokus kepada dua aktiviti utama iaitu Kayu PT/KD dan aktiviti-aktiviti trading.  Usaha hendaklah dilakukan bagi menambah  ‘volume’ perniagaan berasaskan produk ini.  Seterusnya RWSB hendaklah meneroka bidang-bidang baru di dalam Industri Kayu Getah Bergergaji dan Industri Perabot terutama yang mempunyai senergi dengan aktiviti teras yang sedang dijalankan pada masa ini sebagai satu usaha menambah pendapatan syarikat. Untuk itu, RWSB perlu memantapkan lagi pakatan strategik dengan rakan niaga (panel) di dalam pengeluaran kayu getah bergergaji basah (green) sebagai sumber bahan mentah untuk pengeluaran kayu-kayu getah bergergaji kering (PT/KD).      

122.    Seterusnya semua cawangan RWSB hendaklah digerakkan kepada aktiviti pengeluaran komponen perabot berisiko rendah seperti pengeluaran “S4S”, “S2S” dan sebagainya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah kayu-kayu getah yang diurusniagakan.  RWSB hendaklah menceburi bidang-bidang yang mempunyai sinergi dengan aktiviti-aktiviti perniagaan semasa seperti trading perabot, menyediakan perkhidmatan hiasan dalaman (interior decoration) khusus di dalam pembekalan perabot bina dalam dan perabot siap. 

Kolej RISDA Sdn. Bhd.  (KRIS) 

123.    Di dalam usaha memenuhi hasrat RISDA menerusi Teraju Ke 5, yakni membangunkan ahli isi rumah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar, Kolej RISDA menggunakan strategi serampang  dua mata iaitu melatih ahli isi rumah dalam pelbagai bidang kursus jangka pendek dan juga memberi pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi kepada generasi kedua pekebun kecil khususnya lepasan sekolah, dalam pelbagai bidang kemahiran agar mereka dapat membantu menyara keluarga mereka. 

124.    Bagi tahun 2005, Kolej RISDA akan memberi tumpuan kepada penambahan program-program baru yang akan diikuti dengan penambahan bilangan pelajar mengikut program yang ditawarkan.  Kementerian Pengajian Tinggi telah meluluskan dua lagi program baru bertaraf Diploma iaitu Diploma Perakaunan Dan Keusahawanan yang akan ditawarkan pada pengambilan pelajar bulan Jun 2005 dan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 4. Selain dari itu, Kolej RISDA sedang menguruskan untuk menambah program berbentuk Sijil iaitu Sijil Business Communication (English), Sjil Kemahiran Malaysia Jahitan, Jurusolek & Jurukecantikan, Akuakultur, Florikultur dan Rangkaian Komputer. 

125.    Kolej RISDA hendaklah berusaha untuk dinaikkan taraf menjadi Kolej Universiti yang menumpukan kepada Bidang Pertanian, khususnya Industri Asas Tani dan Bioteknologi bersesuaian dengan tumpuan negara di dalam Bidang Pertanian.  Penubuhan Kolej Universiti ini akan membolehkan Kolej RISDA menawarkan program pengajian di peringkat Ijazah & Sarjana, dan membuka ruang kepada pelajar-pelajar yang tamat pengajian Diploma melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.   

Syarikat RISDA Fleet Sdn. Bhd.  (RFSB) 

126.    Bagi tahun 2005, RISDA FLEET hendaklah memberi fokus kepada perniagaan teras meliputi aktiviti Pengangkutan MSM; Pengangkutan Kargo; Pengangkutan Rigid; Bengkel Kenderaan; dan Shipping & Forwarding di samping memberi fokus kepada pemantapan dan pengemaskinian aset, aliran tunai, meningkatkan modal berbayar serta imej syarikat serta usaha meningkatkan jaringan kerjasama (JV) dengan syarikat yang sedia ada dalam industri ini, bagi menjadikan ia lebih dinamik dan berprestij. 

127.    Dalam bidang Operasi dan Perniagaan, Syarikat akan memastikan 100 peratus pasaran domestik (RISDA & Anak Syarikat ) dapat dilaksanakan dan mensasarkan sekurang-kurangnya 30 peratus dari pasaran luar sebagai perolehan pendapatan iaitu di dalam aktiviti angkut minyak sawit mentah (MSM), angkut baja, angkut benih sawit dan getah.  Syarikat juga akan menaiktarafkan bengkel baikpulih kenderaan yang sedia ada bagi keperluan kenderaan ringan dan berat berenjin disel serta melebarkan skop kepada kenderaan berenjin petrol dengan pendekatan bengkel berkonsepkan One Stop Centre.  Efisiensi Syarikat  akan lebih terjamin dengan penstrukturan semula Wilayah Barat (negeri Perak & Selangor) sebagai sebuah lagi  profit center.  Selain daripada itu,  sasaran memiliki lori treler dan lori rigid baru sebagai back-up kepada kenderaan yang telah uzur, dapat  meningkatkan tahap utilisasi dan mempelbagaikan keupayaan kenderaan pengangkutan komersial mengikut keperluan semasa.  

NARSCO Dan Koperasi Pekebun Kecil 

128.    NARSCO dan Koperasi Pekebun Kecil Daerah hendaklah terus memantapkan aktiviti perniagaan dan memainkan peranan yang lebih berkesan dalam membangunkan sektor pekebun kecil.  Selaras dengan Dasar Koperasi Negara yang mengiktiraf gerakan koperasi sebagai penggerak  dan pemangkin ekonomi negara, aktiviti tumpuan NARSCO dan Koperasi Pekebun Kecil Daerah akan menjurus kepada keperluan dan faedah secara langsung kepada pekebun kecil.  Jaringan perniagaan dan kerjasama yang telah dibentuk antara NARSCO dengan Koperasi-Koperasi Pekebun Kecil Daerah sejak tahun 1980an hendaklah diperkukuhkan. Anggota Koperasi Pekebun Kecil yang terdiri daripada masyarakat pekebun kecil hendaklah dihubungkan dengan koperasi melalui sistem kad keahlian yang terkini. 

129.    Pihak NARSCO perlu menumpukan tenaganya untuk mengukuhkan aktiviti utama iaitu pembekalan barang-barang keperluan input pertanian bagi meningkatkan hasil ladang-ladang milik pekebun kecil.  Lebihan keuntungan  dari urusniaga  akan disalurkan kembali melalui pemulangan rebet dan diskaun supaya pekebun kecil memperoleh perkhidmatan yang terbaik daripada  NARSCO dan Koperasi Pekebun Kecil. 

L.         PEMANTAPAN PERANAN INSPEKTORAT DAN AUDIT DALAM (BIAD) 

130.    Peranan  BIAD adalah untuk membantu Pengurusan  mengkaji perjalanan organisasi dan pelaksanaan program pembangunan supaya dilaksanakan secara efektif, penggunaan  sumber-sumber secara efisien  serta mendatangkan hasil selaras dengan objektif yang ditentukan.   BIAD juga menilai tahap keupayaan sistem  kawalan dalaman bagi mencegah berlaku fenomena negatif yang akan menghalang atau melambatkan kejayaan. BIAD akan terus menggunakan kaedah ‘risk based’ dalam auditan 2005. 

131.    Auditan  ke atas Anak Syarikat  akan diperluaskan lagi bagi memastikan kawalan dalaman Anak Syarikat lebih mantap. BIAD akan membuat auditan bagi memastikan pelaksanaan program dan aktiviti  Pusat Tanggungjawab ke arah ‘zero defect’.
 

M.        PROGRAM AGAMA, KEBAJIKAN, SOSIAL DAN SUKAN  

132.    Pengurusan RISDA meletakkan kebajikan staf sebagai fokus dan faktor sokongan yang penting kepada pemantapan usaha-usaha ke arah pembangunan pekebun kecil melalui aktiviti-aktiviti keagamaan yang menuju ke arah pembangunan sahsiah yang baik; aktiviti riadah dan juga sosial.  Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh badan-badan seperti Majlis Badan-Badan Islam RISDA Malaysia (MAJLIS) akan terus dilaksanakan dalam usaha meningkatkan lagi pengetahuan dan kefahaman Islam di kalangan staf RISDA, khususnya tumpuan kepada pembinaan sahsiah individu, keluarga dan masyarakat berteraskan Al-Quran.  Selain daripada aktiviti keagamaan, Majlis Sukan & Kebudayaan RISDA akan terus menjalankan aktiviti sukan dan kebudayaan dengan sokongan RISDA, Anak-Anak Syarikat, NARSCO dan lain-lain. 

133.    Usaha untuk membantu staf dari segi kebajikan melalui Tabung Kebajikan Kakitangan RISDA (TKKR) akan terus dilaksanakan kerana ia merupakan komitmen RISDA untuk memastikan segala kemudahan/ faedah kepada ahli disediakan.   Skim Khairat Kematian RISDA (SKKR)  akan diteruskan kerana ia bertujuan untuk memberi sumbangan khairat kematian kepada ahli serta keluarga yang terdekat sekiranya berlaku kematian.  Tempoh perlindungan yang diberi adalah untuk satu tahun yang bermula 1 Mei dan berakhir 30 April setiap tahun berikutnya.  Jumlah minimum untuk pampasan kematian ahli adalah RM5,000 dan had maksimum RM250,000. 

134.    Satu lagi program kebajikan staf ialah Skim Hospital Dan Pembedahan Berkelompok (SHPB). Skim ini akan diteruskan memandangkan ia memberi perlindungan secara berkelompok dan ahli memperoleh kadar premium yang masih rendah (walau pun dengan kenaikan) yang tidak mungkin diperoleh secara individu.   Pengurusan RISDA telah menaikkan kadar sumbangan RISDA dari RM6.00 kepada RM10.00 seorang sebulan dan memberi peluang kepada ahli untuk memilih pelan mengikut kemampuan.    Dasar ini adalah semata-mata untuk membantu meringankan bebanan kewangan semua lapisan staf yang ingin mendapatkan perkhidmatan perubatan secara alternatif di hospital pakar. 

135.    Martabat staf wanita dan isteri-isteri staf juga diberi perhatian oleh Pengurusan RISDA melalui pengiktirafan aktiviti-aktiviti di bawah Persatuan Suri Dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia (PUSPANITA) yang  bertujuan merapatkan perhubungan dan menyatupadukan isteri-isteri dan staf  wanita dalam semua perkhidmatan, di samping menggalakkan kemajuan diri dan memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran masing-masing.  

ASPIRASI PENGURUSAN 

136.    Dalam usaha merealisasikan tema Amanat Pengurusan tahun ini iaitu ‘Memperkasakan Masyarakat Pekebun Kecil’, saya berhasrat memaklumkan beberapa aspek penting yang Pengurusan RISDA perlu beri penekanan bagi memastikan organisasi RISDA terus unggul sebagai ‘Peneraju Pembangunan Pekebun Kecil’. Antara penekanan dan tumpuan tersebut adalah :- 

Prinsip Integriti 

137.    Pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN) oleh Y.A.B Perdana Menteri pada 23 April 2004 bertujuan menyerapkan nilai etika kerja dan kehidupan supaya dapat diterjemahkan kepada semua peringkat dan lapisan penjawat awam dan masyarakat. Bagi penjawat awam, termasuk warga kerja RISDA, integriti adalah penting dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Sebagai staf RISDA yang dipertanggungjawabkan memaju dan memodenkan sektor pekebun kecil, kita perlu menghayati prinsip integriti sebagai etika kerja.  Pengurusan RISDA akan memastikan dalam semua urusan pentadbiran dan pelaksanaan projek pembangunan, unsur-unsur rasuah dapat dielakkan, peningkatan dalam urus tadbir yang baik, akauntabiliti  dan ketelusan. Merealisasikan integriti dalam pentadbiran dan pengurusan memerlukan kerjasama segenap lapisan staf RISDA untuk mengamalkannya. Hanya dengan perlakuan sebegini akan melahirkan staf serta organisasi RISDA yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang. 

Budaya Kerja Cemerlang 

138.    Selaras dengan pembentukan integriti yang diharapkan, pengurusan RISDA amat mengharapkan supaya setiap lapisan staf mengamalkan budaya kerja cemerlang. Melalui pernyataan tema, misi dan objektif yang sentiasa dipaparkan dan dimaktubkan dalam urusan pentadbiran dan pengurusan, adalah diharapkan kita akan dapat menghayati semua pernyataan dan akujanji untuk menjadikan kita sebagai pekerja yang unggul dengan sifat-sifat jujur, ikhlas, akauntabiliti dan telus dalam setiap saat kita menjalankan tugas. Bagi mengukur tahap pencapaian prestasi supaya menepati apa yang dihasratkan, pengurusan RISDA akan menggunakan Indeks Pengukuran Prestasi (Key Performance Index) yang akan dibangunkan disamping mengekalkan Peperiksaan Tahap Kecekapan (PTK). 

139.    Selaras dengan budaya kerja cemerlang, Pengurusan RISDA berharap semua lapisan staf mempunyai sikap proaktif dalam setiap aspek pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Ini akan dapat melahirkan staf yang sentiasa peka kepada kepentingan masa dan prestasi tugas yang diberikan.  

Learn, Unlearn and Relearn 

140.    Untuk memantapkan kedudukan selaku staf yang cemerlang dalam organisasi yang unggul, aspek pendidikan, pembelajaran dan pembelajaran semula perlu ada pada setiap staf RISDA.  Proses pembelajaran dan kemahiran teknikal merupakan elemen penting dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Era kemajuan dunia hari ini dan pada masa akan datang akan menitikberatkan kepada pendidikan dan kemahiran. Dalam konteks ini kita tidak boleh melihat sesuatu pencapaian atau kejayaan secara dalaman, kita perlu juga menilai dari segi luaran dan juga tanggapan masyarakat luar terhadap pencapaian sesuatu pelaksanaan program. Pengurusan RISDA akan sentiasa menggalakkan reka cipta atau inovasi, baik dari aspek pengurusan mahu pun pentadbiran sebagai salah satu langkah melahirkan kreativiti staf RISDA. Setiap reka cipta atau inovasi yang dicetuskan dan dihasilkan menepati kriteria dan keperluan pengurusan akan dinilai dan diberi ganjaran. 

Cerdik ICT 

141.    Bagi meningkatkan kecemerlangan kerja, pengurusan RISDA akan memberi tumpuan kepada peningkatan sistem Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam semua bidang pengurusan dan pentadbiran pejabat. Peningkatan dalam ICT adalah perlu bagi menyaingi perkembangan dalam Teknologi Maklumat yang kini telah berkembang menerajui Rangkaian Jalur Lebar (Broadband). Berasaskan kepada perkembangan semasa, RISDA akan membina RISDA*Net bagi merealisasikan Wide Area Network (WAN). Sejajar dengan peningkatan ini semua staf adalah digalakkan supaya meningkatkan pengetahuan dalam bidang ICT.

Anjakan Paradigme 

142.    RISDA telah mencapai usia melebihi 30 tahun, sewajarnya usia sematang ini telah menjadikan organisasi yang matang dan berdaya untuk mengubah paradigmenya selaras dengan perubahan zaman. Perubahan dalam diri, cara bekerja, cara berfikir dan cara membuat sesuatu tugas serta melaksanakan perancangan kerja perlu berubah mengikut kesesuaian dan cabaran zaman. Tumpuan Kerajaan dalam RMK-9 adalah tertumpu kepada menjadikan sektor pertanian sebagai jentera pertumbuhan ekonomi negara yang ketiga penting dalam pertumbuhan ekonomi negara.  Sejajar dengan hasrat ini, selaku peneraju kepada pembangunan pekebun kecil dan luar bandar, semua staf RISDA perlu meletakkan diri mereka sebagai seorang yang berkemahiran dalam kerja-kerja pengembangan dan membimbing masyarakat pekebun kecil menghadapi arus kemajuan dengan lebih berjaya dan berdaya saing.  

Persekitaran Kerja Yang Kondusif 

143.    Bagi memastikan prestasi dan pencapaian matlamat RISDA menepati sasarannya, persekitaran kerja yang baik dan kondusif adalah perlu. Pengurusan RISDA akan menitikberatkan supaya semua keadaan pejabat, persekitaran tempat kerja dan kemudahan bagi mempercepatkan sistem penyampaian dapat disediakan kepada semua lapisan staf. Persekitaran kerja yang kondusif akan melahirkan satu keadaan ‘kekeluargaan’ atau satu pasukan yang kukuh dan menjadi pemangkin kepada keselesaan suasana kerja dalam dan luar pejabat.  

Urus Tabdir Yang Baik 

144.    Urus tadbir yang baik dan berkesan merupakan proses membuat keputusan dan matlamat akhirnya ialah sesuatu keputusan yang bijak dan terbaik yang dapat diimplementasikan. Dalam menentukan arah tuju urus tadbir yang baik lagi berkesan, pengurusan RISDA menetapkan di mana keperluan  Key Stakeholders iaitu pihak Kerajaan dan juga kumpulan sasar dipenuhi. Mereka perlu dilibatkan secara sistematik melalui penyertaan dalam kerangka kerja yang tertentu berteraskan kepada ketelusan, tindak balas positif dan pemaparan keputusan secara kolektif. Melalui proses ini semua pihak yang terlibat akan memikul akauntabilti secara bersama.  Ini akan dapat melicinkan  lagi urusan pentadbiran dan pengurusan secara harmoni, berkesan, lancar dan memberikan kepuasan dalam pelaksanaan apa juga perancangan. 

PENUTUP 

145.    Keupayaan dan pencapaian masyarakat pekebun kecil bergantung kepada keupayaan RISDA sendiri dalam menyusun program/projek yang berfokus, ke arah bukan sahaja membangunkan  industri tanaman getah, tetapi juga berupaya membangunkan masyarakat pekebun kecil sendiri. 

146.    Matlamat asal RISDA tidak pernah berubah, malah sentiasa dikukuhkan oleh RISDA sendiri dalam pernyataan perancangannya.  Matlamat asal RISDA berkait dengan mengurangkan kemiskinan dan membangun sektor pekebun kecil menjadi sektor moden.  Walau apa jua yang kita senaraikan program/projek yang akan dilaksanakan, akauntabiliti akhirnya adalah setakat mana keadaan sosio ekonomi pekebun kecil dapat diubah oleh program/projek yang dirancang dan dilaksanakan.   

147.    Pendekatan yang wajar bukanlah untuk melihat kepada angka peruntukan yang telah diluluskan setiap tahun di bawah Rancangan Malaysia tertentu dan selepas itu membandingkannya dengan perbelanjaan sebenar.  Prestasi RISDA bukanlah juga   peratusan yang telah dibelanjakan dan RISDA dikatakan efisien atau berupaya hanya kerana dapat membelanjakan amaun yang telah diperuntukkan.  Tetapi apa yang sebenarnya lebih sukar dan lebih mencabar adalah matlamat yang telah diberi kepada RISDA; membina pengukur (yardstick); dan selepas itu, membuat penilaian berasaskan kepada pengukuran tersebut.  Umpamanya, sekira matlamatnya adalah pembasmian kemiskinan, ukurannya adalah bilangan pekebun kecil yang tidak lagi miskin selepas dibelanjakan satu amaun setiap tahun.  Ukuran keberkesanan pelbagai program/projek pula adalah kos setiap program berbanding dengan peningkatan kesejahteraan pekebun kecil.  Sekiranya setiap pekebun kecil menerima lebih dari satu program, bolehlah pula diukur kesan setiap program itu atau sinergi di antara pelbagai program. 

148.    Dalam hal ini, saya mengambil pendekatan dan saranan Y.A.B. Perdana Menteri supaya semua pihak “Bekerja bersama saya, bukan bekerja untuk saya” dan ke arah ini kita hendaklah bekerja sebagai satu pasukan yang mantap dan berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan.  Sama-sama kita pertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan yang terbaik  di samping  jelas siapa pelanggan kita.  Sudah tentulah pelanggan utama RISDA ialah masyarakat pekebun kecil dan penduduk luar bandar.  Dalam setiap aktiviti pembangunan yang dijalankan, RISDA hendaklah berusaha meningkatkan penglibatan pekebun kecil dan segala aktiviti kita hendaklah memberi manfaat dan pulangan kepada mereka. 

149.    Sebagai sebuah agensi pembangunan, RISDA tentu sekali belum mencapai kesemua matlamatnya.  Selagi ada pekebun kecil, selagi itulah RISDA masih diperlukan.  Perkara yang dipertanggungjawabkan kepada RISDA menurut Akta 85 adalah perkara yang memerlukan penyelesaian.  Bahawa jika tidak tercapainya semua matlamat asalnya bukanlah satu tanda kegagalan.  Perlu difahami bahawa situasi kebun kecil adalah dinamik, dan selagi mana ada getah tua yang perlu ditanam semula dan selagi mana ada pekebun kecil yang perlu dibangunkan, selagi itulah tujuan asal RISDA ditubuhkan masih menjadi relevan. 

150.    Akhir sekali, saya berharap RISDA dengan bekalan perancangan yang rapi ini dan pelaksanaan yang terkawal dan teratur di peringkat lapangan, adalah diharapkan pekebun kecil yang menyertai program-program RISDA akan dapat mencapai Misi dan Objektif dengan memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM1,200.00 sebulan sekeluarga sesuai dengan tema “MEMPERKASAKAN MASYARAKAT PEKEBUN KECIL”.   

151.    Saya akhiri Amanat Pengurusan RISDA 2005 ini dengan membacakan sebuah sajak  nukilan Y.A.B. Dato’ Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi untuk kita amati bersama pengertiannya : 

KU CARI DAMAI  ABADI 

Aku cari bukan harta bertimbun-timbun
Untuk hidup kaya
Aku cari bukan wang berjuta-juta
Untuk hidup bergaya
Aku cari bukan kawan-kawan
Untuk  hidup sekadar berfoya-foya
Aku cari mana dia Al-Ghazali
Aku cari mana dia Al-Shafie
Kita bongkar rahsia kitab suci
Cari pedoman
Kita bongkar rahsia sunnah Nabi
Cari panduan
Aku hidup kerana dia Rabbi
Dialah teman
Dialah Wali
Dia mencukupi
Aku hidup bererti
Menikmati damai abadi. 

Selamat bertugas, terima kasih.
Ibu Pejabat RISDA,
Kuala Lumpur.
5 JANUARI 2005
 

 

 

 

BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK, Tingkat 9, Ibu Pejabat RISDA, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Untuk Keterangan Lanjut Hubungi WebMaster

Tandatangan Buku Tamu